Bazifake kwiKhwarantini ngenkani oomongikazi baseGcuwa

OOMONGIKAZI abaliqela besibhedlele saseGcuwa kule veki bathathe ikhefu lokugula, ngenxa yento abayichaza njengokurhuqa inyawo kubaphathi besibhedlele kwimibandela yokhuseleko lwabo kwintsholongwane yeKhorona.


Ukungavisisani koomongikazi besi sibhedlele kwakunye nabaphathi kuqale emva kwesigulana ebesingeniswe kwesi sibhedlele. Iimpawu zazo ziqatsele kwiiyurana nje singenisiwe ze savavanywa. Iziphumo zibuye zisithi sineKhorona.

Oomongikazi bacele ukuvavanywa nabo ze kwenziwa oko, kodwa inguntsintsintsi abaphathi bebika iindleko. Iziphumo zibuye zisithi abanayo intsholongwane yeKhorona abanye babo.

Kodwa abanye boomongikazi bagqibe kwelokungaphangeli kule veki bekhala ngokutyeshelwa kwamalungelo abo okhuseleko kule ntsholongwane.

Aba mongikazi babanga ngelithi omnye woogxa babo osebenza kwicandelo labantwana kude kwanyanzeleka ukuba azixele ngokwakhe ukuba unentsholongwane yeKhorona, babe abaphathi betye tyum.

Ngenxa yoku abanye abasebenza kwicandelo lokubelekisa bagqibe kwelokuzinciphisa emsebenzini, kuba bexhalabe yimpilo yabo. Ubuninzi boomongikazi baseGcuwa babuyela emsebenzini kwiveki ezayo.

“Abaphathi bethu abakhathali tu. Ukuze sivavanywe thina sabaxelela ukuba asingeni emsebenzini. Nokuba singoomongikazi ayithethi lo nto ukuba masidlale ngobomi bethu,” utshilo omnye woomongikazi.

Isithethi sezeMpilo ephondweni, uSizwe Kupelo, uxelele I’solezwe lesiXhosa kwiveki ephelileyo ukuba luxanduva lwesibhedlele ngasinye ukuqinisekisa ngokhuseleko lwabasebenzi nezigulana.

“Iziphathimandla zezibhedlele zifanele ukuba ziyayazi into yokuba xa kukho umntu ofunyanwe enentsholongwane yeKhorona, loo mntu ufanele ukuhlaliswa yedwa emva koko kukhangelwe abantu athe wasondelelana nabo ukuze bavavanywe.

“Amanani wentsholongwane yeKhorona ayenyuka endaweni yokwehla. Ngoko ke kubalulekile abezempilo bayazi imiqathango yokuzikhusela kuquka nokukhusela uluntu kwizifo,” utshilo uKupelo