Bazifumene iimpendulo kwimiba yokonga imali eKouga

ULUNTU oluhlelekileyo lommandla womasipala iKouga kufuphi nesixeko saseBhayi, luyifumene impendulo yokuqubisana neengxaki zokuntyumpantyumpeka ematyaleni emali, emva kokuba bathi bazisekela indibanisela ebizwa njengeMpendulo Savings.

Umasipala iKouga wenziwa yidolophu yaseJeffreys Bay, Humansdorp, Hankey nasePatensie.

IMpendulo Savings, esebenza ncakasana ngokufanayo neStokfeli, yasekwa ngo2009. iinjongo zayo kukufundisa amalungu ayo ngeendlela zokonga imali.

Enye injongo yale ndibanisela kukukhupha abahlali bale ndawo ematyaleni eendawo ezibolekisa ngemali kwanokunika ithuba abahlali ukuba bagxile kwimiba engundoqo yokukhuliswa kweentsapho zawo.

Ukusuka ngonyaka ka2014, inkampani yophehlo-mbane kusetyenziswa umoya yaseJeffreys Bay (Jeffreys Bay Wind Farm) sele ikhuphe isixa-mali esingangeR810 970 ukuxhasa iMpendulo Savings.

UJill Thompson, umlawuli kwanomseki weMpendulo Savings uthi, amalunga namawaka amabini (2 000) amalungu abo athe afumana uncedo lokuzimela ngokwezoqoqosho ngenxa yoncedo abalufumene kwiJeffreys Bay Wind Farm.

“Siyazingca ukuba yinxalenye nale ndibanisela (Mpendulo Savings) enceda ngeenkqubo zolondolozo mali nokuphuhliswa koluntu.

“Okuncumisayo kukuba uninzi lwamalungu ale nkampani, umyinge wamashumi asibhozo anesihlanu ekhulwini (85%) ngamanina,” utsho uThompson.