Bazilungele iimviwo abafundi bebanga leshumi eAlfred Nzo

ABAFUNDI bebanga leshumi kwisithili saseAlfred Nzo bathi bazilungele iimviwo zokuphela konyaka kwaye bazakuqhuba kakuhle kakhulu kuba baqule baligangatha phakatha enyakeni.

Aba bafundi bathe izifundo zeempelaveki, ezangokuhlwa nangentseni zibancede kakhulu kuba zibanike ixesha elanaleyo lokuzikhumbuza ngoko bebekufunde ebutsheni bonyaka. Bakwathe izixholoxholo ezigqubayo kumaziko emfundo ephakamileyo azibatyhafisi ukuba bangazimiseli ekufamaneni amanqaku aphezulu, nangona benoloyiko lokungangeni kwangexesha kunyaka ozayo.

Abafundi bakuthethe oku kumthandazo weemviwo zokuphela konyaka obuqhutywa nguMasipala waseAlfred Nzo kwaBhaca, ubambisene nesebe lezemfundo, kwakunye nebhunga lezeenkonzo kwisithili esi. Bebengaphezu kwewaka abafundi ebebezolele lo mthandazo, befumana nenkuthazo kwiindwalutho.

Lo mthandazo uchazwe ngusodolophu wesithili uSixolile Mehlumakhulu njengenye yeenzame zikamasipala zokuxhasa uqinisekise ukuba imfundo ingundoqo kwaye iimviwo ziqhuba ngempumelelo kule ngingqi. UMehlomakhulu uthe: “Singumasipala oyikhathalelayo imfundo yilo nto siye sanephulo lotyelelo le zikolo kule veki njengoba ngoku silivala ngalo mthandazo. Sizama ukukhuthaza iqela la bafundi bebanga leshumi ukuba libenokuzimisela liphume emagqabini nakulo unyaka.

U-Alungile Nontlanga (18) Umfundi eMajavu High eMbizana uthe bawuvuyele umthandazo kuba ubahlaziye imiphefumlo, bazokuya kwiimviwo zabo bomelele. Uthe yena unqwenela ukwenza izifundo zenjineli kwaye uzimisele ukuba apase ngamalangatya. Uthe nangona isicelo sakhe sele samkelwe kwelinya lamaziko aphakamileyo unalo uloyiko olumkhokelela ekubeni azame kwelinye lamaziko angadumanga ngazixholoxholo naqhankqalazo. “Andisazi isimo ukuba sizakube sinjani ekuqaleni konyaka ozayo, kungenzeka bangabinandawo abafundi abatsha kuba kusenokungaqhutywa kakuhle ngabafundi abaninzi ngenxa yoqhankqalazo,” utshilo uNontlanga.

Omnye umfundi wase Khanya Naledi eMatatiele uVuyisani Valashiya (19) uthe bawenze wonke umsebenzi wonyaka kwaye bazimisele ukusibeka ezingeni eliphezulu isithili sabo, ngokufanayo nababebhala eli banga ngo-2015 elagqwesayo eMpuma Koloni.

Igosa lesebe lezemfundo eAlfred Nzo uZwelidumile Gwayi uthe umthandazo yeyona nto isebe belisilele kuyo ebudeni bonyaka, nangona umcimbi wezifundo uqhutywe ngempumelelo phantse sonke kwisithili. Uthe isebe lezemfundo linike ingxelo eqinisekisa ukuba isithili sizilungele iimviwo zokuphela konyaka.

Lo mthandazo ubanjwe njee kwintsuku ezilishumi phambi kokuqala kweezimviwo zokuphela konyaka zebanga leshumi. Kunyaka ophelileyo yi-55 pesente yabafundi abaphumelelayo kwesi sithili.