Bazityand’ igila abahlali baseWells Estate kuTrollip

Ngelixa uSodolophu wesixeko esimbaxa iNelson Mandela, uMnumzana Athol Trollip, etyelele eWells Estate eBhayi ukuzokuhlahla ulwabiwo-mali lwale ngingqi. Abahlali abaziyekelanga bembhaxabula ngemibuzo, bekwabeka nezikhalo zabo.

URobert Matsabisa umbuze ngeengcinga abanazo ngolutsha lwale ngingqi yaseWells Estate, eyabula mihla nezolo ihamba icela itorho, kule misebenzi ingekhoyo, ekwaqinisekisa ukuba zona izakhono banazo, ebalula izifundiswa ezihleli emakhaya nezidanga zabo zemfundo ephakamileyo, ekwakhankanya ukuzama kwakhe ukufuya nanjengoko engafumani nkxaso kurhulumente.

Ukanti yena uSam Zongezile ubalule ubumdaka bendawo abahlala kuyo, leyo ekhokelela kwizifo ezininzi kumhlaba waseWells Estate. UThobile Ndyimbana osele eyinkonde yena ukhale ngelithi umana ekhutshwa kwindlu yakhe ngelithi ayikho phantsi kwegama lakhe, kudala ehamba kooceba akancedakali.

USodolophu uAthol Trollip uzame kangangoko ukunyathela kule miba, ngelithi ukuzama ukuncedisana neemfuno zabahlali, abahlali mabazame ukucinga ngezoshishino, baqale amaqela ookopolotyeni bokucoca, bawabhalise kurhulumente, bazame ukuqala iinkampani ezizakuncedisana norhulumente.

Ebakhuthaza ukuba baqalise ukusondela ngakumbi kurhulumente bafune uncedo bangazivaleli, ebakhuthazela ekubeni baqale ezolimo, esithi amanzi banawo kumthombo otsitsa kumangcwaba aseMotherwell.

UMnumzana Trollip uthembise utata uNdyimbana ukuba bekunye noceba wale ngingqi bazakusilandela isikhalo sakhe.

Evala ngelithi ukanti nomphathiswa uLindiwe Sisulu unqonqozise ukuba uzakusondela kule ngingqi ukuzokuncedisana nabahlali.