Bazuza uncedo kwiKupelo Foundation

Intwazana ebikade irhubuluza ngamadolo xa ihamba eMajola eSajonisi ifumene uncedo lwesitulo sokuhamba kwiSebe.

ISizwe Kupelo Foundation nengumbutho ongenanto yakwenza norhulumente, enjongo ikukuphuhlisa uluntu olungathathi ntweni, kuquka nabantwana besikolo, iphindile kwakhona kweli xesha linzima yanika ithemba kwabo bangenalo.

Lo mbutho sithetha nje wakhela indlu ixhegwazana laseKatkop eMaclear enamagumbi amathathu. Olu sapho belukade luhlala kwityotyombe elivuzayo emva kokutshelwa ngumzi walo.

USizwe Kupelo, umseki weSizwe Kupelo Foundation, uthi kuninzi esele ikwenzile ukunceda abahlelelekileyo noxa nje imfuno ikhula ngokukhula.

UKupelo uthi ibe mithathu imizi ethe yafumana ingqwalasela kwiSizwe Kupelo Foundation, eSajonisi naseMaclear kule Lockdown.

Le mizi, kuquka onomntwana orhubuluza ngamadolo xa ehamba, noneshumi elinesibini leminyaka, oye wafumana isitulo sokuhamba (iwheelchair), wakhelwa nendlu efanelekileyo ngoncedo lukaVuyani Jarana nowayesakuba yingqonyela yakwaSAA. Omnye uhlala ebhedini naye ngenxa yenkubazeko kwakunye nomama owakhelwayo.

UKupelo uthi le mizi bayiqaphele ngethuba iSebe lezeMpilo ephondweni lalityelele eMajola, eSajonisi, lali leyo yayihlaselwe yintsholongwane yeKhorona kwinyanga kaMatshi.

Uthi imeko yomama lo wakhelwayo ibiseyimenza afune ukuya eKapa ayokuhlala khona kubantwana bakhe ngenxa yempilo ebuhlungu kwityotyombe lakhe.

“Le ntlungu yalo mama yaqatshelwa nguMphathiswa wezeMpilo ephondweni, waxelelwa ngemeko yomzi, kulapho siyiSizwe Kupelo Foundation saye sangenelela khona sakhela lo mama,” utshilo uKupelo.

Uthi ngoku bamane bemsela into esiwa phantsi kwempumlo ngoku esalinde indlu yakhe igqitywe. UKupelo uthi ukusukela ngo2008, sele bengapha kwe30 000 abantwana abancedakale ngeeyunifomu zesikolo.

Uthi lo mbutho ikwaluxanduva lwawo nokonwabisa abantwana ngosuku leKrisimesi njengoko sele besuka eTsholomnqa eMonti, eMqwangweni eNgqeleni naseThabo Mbeki – besonwabisa abantwana bekwabapha nezipho. Ukwabulela inkxaso athe wayifumana koogxa bakhe kwisebe lezeMpilo, ayifumene koosomashishini kwakunye nabahlobo bakaFacebook abaye bancedise ngokuthi bafake isandla.

Uthi yonke le mali kumaxesha amaninzi iphuma kuye.