BCM yenze iR150m kwimibhiyozo yeANC

Oonomalike bethengisa izivatho zeANC eMonti kwiveki ephelileyo

YIMALI eqikelelwa kwizigidi ezikwikhulu elinamashumi amahlanu (R150 million) eyenziwe ngamashishini akuMasipala waseBuffalo City ngenxa yokusindleka imibhiyozo yokuzalwa kweANC.

Kule veki iphelileyo, isixeko saseMonti besivetwe luhlaza naqanda, eyona mibala igqamileyo kwiANC, nanjengoko lo mbutho ubulapha ukubamba imibhiyozo yeminyaka elikhulu elinesithandathu wasekwayo.

Ukusuka kulwandle lwaseMonti, ukuya kwisixeko buqu kwanakwimizi yokwamkela iindwendwe, ubungafuniseli – ububona nje ukuba iANC ikhona.

Isithethi saseBCM uSamkelo Ngwenya uthi babalelwa kumakhulu amabini amawaka (200 000) abantu abathe bazimasa le mibhiyozo.

UNgwenya uthi amashishini axhamle kule mibhiyozo lelezokhenketho, elemizi yolwamkelo-zindwendwe, elezothutho kwanelezolonwabo.

“Abathengisi basezitalatweni, abantu abahlamba iimoto kwanabantu abagada iimoto, nabo bakwazile ukuzenzela imali ngeli xesha. Iivenkile [zokutya nezempahla], izikhululo zokwetha amafutha emoto, iiteksi neebhasi zithe zaxhamla kweli xesha,” utshilo uNgwenya.

UNgwenya uthi ngenxa yale mibhiyozo, nangokwengxelo equlathwe ngabakwaGrant Thornton, umthamo wabo wengeniso kwinxili yesizwe (GDP) uzakufunquka ukusuka kwizigidi ezingaphaya kwamashumi amane anesithathu (R43.990 million) ngonyaka-mali ka2016/17 ukuya kumashumi amahlanu ananye ezigidi zeerandi (R51 million) kunyaka-mali ka2018/19.

Lo kaNgwenya uthi izixeko ezifana nePort Alfred kwaneChintsa zithe zaxhamla kule mibhiyozo.

Ngosuku phambi kwale mibhiyozo, ngokokutsho kukaNgwenya, imizi ebolekisa ngeemoto ibifolele ukunika abantu iimoto zohlobo lweMercedes Benz ezingaphaya kwamashumi amabini.

“Endinokukongeza kokokuba asikhange sibe neziganeko ezothusa ukogqithisa. Amagosa ethu ezomthetho ebencedisana namapolisa elizwe lonke jikelele kunye namajoni kwaye bekukho inzolo.

“Siye savala iindlela ezithile nezikufutshane namabala, nto leyo ekhokelele kwinto yokuba kube lula ukulawula imithamo yezithuthi eziphithizelayo. Sikwasebenzise namava esinawo wokulawula imicimbi nemisitho elolu hlobo,” utshilo uNgwenya.

USihlalo weANC kwiphondo laseMpuma Koloni uOscar Mabuyane ubhale kuFacebook wakhe emva kwale mibhiyozo: “Siyabulela ANC. Siziva sibancinane yinkxaso esiyifumeneyo kule mibhiyozo.”

“Kodwa ke siyakugxeka ukuxwaxwa kobesakuba nguMongameli weANC [uJacob Zuma]. Mayingaphindi yenzeke lo nto. Kufuneka sinyamezelane futhi sibenembeko,” kubhale uMabuyane.