Bebebuthelene eBhayi abaxhasi beSAVE-SA

Abahlali baseBhayi kwiholo yoluntu iNangoza Jebe kwilokishi eNew Brighton bezimase intlanganiso yeSave SA. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Ibiyinkungu nelanga,
abahlali baseBhayi bethontelana
ukungena kwiholo yoluntu iNangoza Jebe kwilokishi yaseNew Brighton eBhayi apho
bekubanjwe khona udlwabevu lwentlanganiso yentshukumo iSAVE SA.

Le ntlanganiso
ibizinyaswe ziinkokeli zezopolitiko nemibutho yasekuhlaleni iquka eyenkolo. 
Le ntshukumo yakhiwe ngesikhawu kulo nyaka ngenjongo zokufaka uxinezelelo kumongameli welizwe uJacob
Zuma ukuba ashiye esikhundleni sokongamela.

Le migushuzo nesisankxwe iquka amalungu angamagqala nezisele zenyathi kumbutho iANC. Zikhwele zizihlela
izithethi zithyola uZuma nekhabhinethi yakhe ngokuthengisa ngelizwe
nangokusingela phantsi idabi lo mzabalazo.

Unjingalwazi Mcebisi
Ndletyana oyinzalelwane kweli laseBhayi ubesisithethi sokuqala ukukhwela
eqongeni notyhole ubunkokeli buka mongameli ngobubangele intlekele esithi
abunasidima.

Uthe inkululeko yeli lizwe yalwelwa kabuhlungu ngamadoda
namantokazi ayezinikele. 
“Lo maqhawe anyanzeleka
ukuba aye elubhacweni ngenxa yentshutshiso amanye ayakulala eqamele ngenqindi
ezintolongweni. Idemokhrasi asiyonto eze kuthi ngesisa ntonje yimpumelelo emva
kwedabi lomzabalazo owalwelwa kabuhlungu,” utshilo uNdletyana.

Lo kaNdletyana uthe
iinkokeli ezikhoyo zathwaliswa uxanduva ziimpula zikalujaca ezingabantu
beli lizwe ngokuthenjwa besithi bayakubasebenzela. Uqhube wathi, kwezintsuku akusathethwa
ngencwadi engumqulu wenkululeko (iFreedom Charter) ekwakhuthenjelwe ngayo
ngeentsuku zomzabalazo.

“UZuma uthengise
ngelizwe kusapho lwaka Gupta, abaphathiswa bakhe bame ngokumphikela, abalwa
nomkhwa wobuqhophololo bayatshutshiswa bekwatyityinjiselwa iminwe, zonke ezi
zinto zenziwa kuzinyelwa ngamasolotya omthetho,” uqhube watsho.

UNdletyana wenze ikhwelo
esithi mabaqinise imxhadi  abahlali
kwimigushuzo yokududula lo kaZuma kuba akasokuze ehle kwesosikhundla
ngokuzithandela.

“Vukani bantu, lemk’
ilizwe,” ulekele ngelitshoyo.