Bebenamaphupha okwakha ilizwe oonyana bakaMeth

Ndipheleke Diko

NGENYANGA yoMdumba ngo2017, uSodolophu waseOR Tambo uNomakhosazana Meth, wafaka umfanekiso kuFacebook nonyana wakhe oligqibelo uBradley Meth (18), apho abantu bancoma betyibela lo mfanekiso, ze ukuphefumla uMeth wathi “enkosi”.

Ngoku uMeth uhleli egumbini ezilele ukubhubha kukaBradley kwingozi yemoto eyenzeke kuN2 xa usondele eMthatha, usuka ngaseDutywa, kwiiyure ezingephi emva kokuba lo nyana kaSodolophu efumene iziphumo zokuba umphumelele uGrade 12 apho ebefunda khona – eKhanyisa.

Nangoku uSodolophu usakhokela (profile picture) ngalo mfanekiso kuFacebook wakhe.

UBradley ubhubhe kwakunye nomzala wakhe uNdipheleke Diko (21). UNdipheleke ngunyana kabhuti kaNomakhosazana Meth. USodolophu wamthathela ngakuye uNdipheleke, wamkhulisa njengomntwana wakhe.

Le ngozi ishiye usapho lakwaMeth nakwaDiko lunxunguphele. Imiyalezo yovelwano isathe gqolo ukuphuma nkalwana zonke, ithuthuzela ezi ntsapho.

Unyana omdala kaSodolophu * -Ivan Meth umchaze umninawa wakhe uBradley njengeqhaji ebelifuna ukuzuza lukhulu ebomini.

“Ebefuna ukuba ngumcwangcisi, umzobi kwanomphononongi wezakhiwo (Architect) kwaye kulo nyaka bekufanele ukuba uyokufunda kwiYunivesithi yaKwaZulu Natal (UKZN) okanye eNelson Mandela University apho ebefake khona izicelo,” utshilo * -Ivan.

Kuyacaca ukuba uBradley noNdipheleke bebenamaphupha aphantse afane, nanjengoko uNdipheleke ebejonge ukuya eBuffalo City College ukuya kufundela ubunjineli bezakhiwo nemigangatho.

“Apha ekukhuleni kwakhe, uye wanothando lwezolwakhiwo (Civil Engineering) kwaye ebefuna ukuya kufunda eBuffalo City College. Ebekholelwa ukuba uyakuthi xa egqibe izifundo zakhe, aqale inkampani yakhe. UDiko ebefunda eMthatha College,” utshilo * -Ivan.

Kule ngozi, yenzeke ekuzeni kusa ngoMgqibelo (umhla wesihlanu), bekukwakho nobhuti kaNdipheleke uMihlali, nenguye othe waxelela usapho ngale ntlekele, emva kokuba esindile.

Umngcwabo wesi sibini uyakuqhutywa ngomhla weshumi elinesibhozo, usenziwa ndaweninye nangona nje bengazukungcwatyelwa endaweni enye. Umngcwabo kaBradley uza kuqhubela eMaweleni eQweqwe eMthatha logama okaNdipheleke uza kuqhutyelwa eMowa kuNtabankulu.