Bebephila obentshontsho ababhinqileyo sisidlwengu kuTsolo

Phakathi konyaka u2015 ukuya ku2018 abantu ababhinqileyo abaqala kwiminyaka esibhozo (8) kuphela ukuya kwengamashumi amane anesihlanu (45) baphile ubomi bentshontsho luloyiko ngenxa kaThobani Mhlanganiso (30) waseXeni eLujecweni kuTsolo obegqugqisa edlwengula.

Ngokokutsho kukaColonel Priscilla Naidu, uMhlanganiso ixhoba lakhe ebeye aligrogrise ngokulibulala, amanye eqala ngokuwaphanga imali kwanezinto zendlu phambi kokuba awadlwengule. Oku akakwenzanga kummandla wakuTsolo kuphela, uye waphumela nakwidolophu yaseMthatha.

Ingxelo ithi ebemaninzi amatyala ajongene nawo uMhlanganiso koko esinda kumanye aphele ecinywa. Kodwa emva kokubanjwa kwakhe uye wafunyanwa ebandakanyeka kula matyala amadala ngeDNA yakhe

UMhlanganiso uye wafunyanwa enetyala ngoJuni walo nyaka, ze inkundla yamatyala yaseMthatha yamnika isigwebo seminyaka elikhulu elinamashumi amahlanu (150) engaphakathi.

ULieutenant General Nomthetheli Mene uye waqhwabela izandla lonke iqela ebeliphanda ngeli tyala elithe laqinisekisa ukuba amaxhoba ayalweleka yingalo yomthetho.