‘Bendimnqandile!’

‘Bendimnqandile’ lo ngumbongo wombhali osakhasayo obhala imibongo yesiXhosa uEndinako Matini, 18, obhale lo mbongo ngeenjongo zokubopha amanxeba kubazali abalahlekelwe ngabantwana babo kwindawo yentselo iEnyobeni eseScenery Park kwinyanga ezimbini ezidlulileyo.

UMatini uthi khange akwazi ukuthula athi cwaka ngesi sehlo kuba sichaphazele oontanga bakhe.

Lo mbhali, noyinzalelwane yaseReeston eMonti, uphumelele uGrade12 kunyaka ophelileyo eMasixole High eMdantsane.

Uthi ukuthanda ukubhala ukuqaphele esemncinci kwaye waziqaphela nokuba isintu esi uyasithanda.

Uthi emininzi imibongo uyibhale ngo2017 ze wayishicilela kwistudiyo esikwilali yaseNxarhuni eMonti, naso esingekaphuhli kodwa sithe gqolo ukunika abantu abatsha amathuba okuphuhlisa italente yabo.

“Le mibongo ndiyibhala xa ndithe ndachukunyiswa yinto. Umzekelo xa ndiphantsi koxinzelelo lwentliziyo okanye lwengqondo ndiya ephepheni ndibhale. Ihamba neziganeko imibongo yam kwaye luhlobo endiye ndiziphilise okanye ndizikhulule ngalo olu.

“Akakho umzali onqwenela ukungcwaba umntwana wakhe. Wonke umzali ndiqinisekile ukuba unqwenela ukungcwatywa ngumntwana wakhe. Lo mbongo uzama ukupholisa izilonda kuthi nakubazali,” woleke ngelo uMatini.

Eli gqiyazana lithi labanenyhweba kuba lo mbongo lawenza phambi kwenginginya yabazali ngosuku lwenkonzo yesikhumbuzo samaxhoba angama21 abhubha Enyobeni.

UMatini uvale ngelithi esona sizathu sokufuna ukuvela kweli phephandaba kukuba ufuna ukubhaqwa ngumsamariya olungileyo kwenzele akwazi ukuphuhlisa italente yakhe kwaye akwazi nokude abe upapasha incwadi yale mibongo.