‘Benifuna ndithethe ntoni?’

Nomhle Nkonyeni Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

“Ndiye ndingayikholelwa xa abantu besoloko bendincoma ukuba ndisithetha kamnandi isiXhosa, ndicinge ukuba bekufanele ukuba ndithetha ntoni kanene.” La ngamazwi wegqala lemidlalo kamabonakude umam’ uNomhle Nkonyeni (77) encokolela I’solezwe lesiXhosa eMonti ngo2017, esichubela isikhwebu ngolo ncumo lwakhe.

Ngentseni yayizolo, uNkonyeni ubhubhile eshiya ugxalathelwano lamazwi okukhumbula igalelo lakhe ngethuba esadla amazimba.

Ukusuka kuMphathiswa wezobuGcisa neNkcubeko uNathi Mthethwa ukuya kugxa wakhe eMpuma Koloni uFezeka Nkomonye-Bayeni, uye kwabezobugcisa kwanakwizintlu zopolitiko – bonke bavuma igalelo lalo mama kwimidlalo kamabonakude.

UNkonyeni obe saziwa ngokuba nguMama Mfethu okanye uSis’ Hlehle, ubhubhe emva kwengulo emfutshane kulandela ukungeniswa esibhedlele ngoLwesihlanu esimshiya ngasemva.

USis’ Hlehle ubhubha kwiintsuku ezimbalwa emva kokubhengezwa kokuthiywa kwesinye sezitalato zaseNew Brighton ngegama lakhe. Esi sitalato besisaziwa ngokuba yiAggrey Road ngaphambili, ngoku yiNomhle Nkonyeni Street.

KwekaTshazimpuzi, uNkonyeni uwongwe ngumongameli uCyril Ramaphosa ngembasa ebizwa ngokuba yiOrder of Ikhamanga. KweyoMnga nyakenye, iMpuma Koloni yamwonga ngembasa ekhethekileyo yokugqwesa ebomini.

UNkonyeni usebenze malunga neminyaka engamashumi amahlanu njengomlingisi kamabonakude kwimidlalo eliqela equka iScandal, iGazi, Tsha Tsha, Mzansi, Home Affairs, Ngempela neminye.

Kumazwi akhe okugqibela emva kokuthiywa kwesi sitalato uthe kuya kumthatha unaphakade ukubalisa ibali lobomi bakhe kwezobugcisa.

“Zininzi izinto ezibuhlungu ezehlele amanina . Ngoku lixesha lokuba baphume elubala babalise loo mabali enziwe amabali eefilimu ukufundisa abanye abantu ngamava abo, ikwaninzi italente kweli lizwe kwaye ubukhulu becala iphuma eMpuma Koloni,” kutsho uNkonyeni esadla amazimba.

USimphiwe Vikilahle waseBhayi ongumvelisi nombhali wemidlalo yeqonga uthe baziva bebuhlungu ngokusweleka kwakhe, watsho esithi bafunde lukhulu kuye inguye noWinston Ntshona.

“Ukugqibelana kwethu usincede kakhulu ngethuba besisenza umdlalo othi Buzani Kubawo, sifunde lukhulu kuye ngamava akhe. Ubenesandla esihle ekuqeqesheni abadlali nabaqondisi eqongeni,” utshilo uVikilahle.

Yena uXabiso Zweni okwangumlingisi netshantliziyo kwezeqonga neefilimu uthe balahlekelwe kakhulu, watsho esithi uMama Mfethu ubengelogqala nje kuphela kodwa ube ngumhlobo wabo bonke abantu abatsha abangamagcisa, engabavimbi iimfundiso neengcebiso kulo msebenzi. Uthe ukumgqibela kwakhe xa bebethetha efowunini ngoMgqibelo sele ekulungele ukuphuma kweso sibhedlele ayokusebenza.

UNkomonye-Bayeni uthe: “Ukuva kwethu ezi ndaba, kundenze ndacinga emva ngegalelo elidlalwe ngumam’ uNkonyeni ekuphuhliseni ubugcisa nenkcubeko yelizwe lethu. Silahlekelwe kakhulu.”