Benza utshintsho kwabasweleyo

Iqela lombutho wolutsha lwaseCobosi eNgcobo IPHULO Consortium NPO, benikezela ngeepasile zokuzicoca kwakunye nezihlangu kwizikolo ezahlukeneyo zaseNgcobo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.
Iqela lombutho wolutsha lwaseCobosi eNgcobo IPHULO Consortium NPO. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.

Amalungu osapho lakwaMacingwane eCobosi eNgcobo athe akubona imeko yabo bangathathi ntweni, ingakumbi abantwana abasenekamva bavakalelwa, nokwenze oko basungule umbutho ongenanto yakwenza norhulumente i-IPHULO Consortium – nengumbutho ojongene nokuphuhlisa uluntu.

Nangona usungulwe kunyaka ophelileyo ka2022 kodwa sele wenze utshintsho kwanomahluko kwabaninzi.

Lo mbutho uqalwe nguNtsikelelo Macingwane (27) osebenza njengonesi ekunye noGqirha Olothando Macingwane (30), bencediswa nguSiphamandla Mbaswana (26) onguSomachiza.

UNtsikelelo nongunobhala weIPHULO Consortium, uthi bakhupha kubo empokothweni kwaye bafumene nenkxaso kwiivenkile bebonelelwa ngeephedzi, izinto zokucoca umzimba kwanezihlangu zesikolo.

Uthi xa benikezela ngezi pasile kubafundi baye benze nentetho apho baye babafundise ngohlobo lokuziphatha, bababonise kwanemingeni yokukhulelwa usengumfundi, babaxhobise nangobungozi bokusebenzisa iziyobisi kwanokungalwi esikolweni.

Izikolo ezinabantwana abadingayo esele bezityelele benikela kuzo sukela beqalile nephulo labo kunyaka ophelileyo yiKhanyolwethu S.S.S, iPhakamani S.S.S, iManzana S.S.S zaseNgcobo kwakunye neMount Frere S.S.S yaKwaBhaca.

“Oku ziinzame zokuqinisekisa ukuba akukho namnye umntwana oyintombazana ongayiyo esikolweni ngenxa yokuba ethintelwa kukubasexesheni kuba engenazo emva ekhaya iiphedzi. Unobangela wokuba sibe nencoko, sibakhuthaze xa sibatyelele sifuna ukuba umntwana angayi esikolweni kuba kusiyiwa, aye enenjongo kwaye enephupho kwaye bazokwazi nokwenza izigqibo ezintle ngekamva labo,” utshilo uNtsikelelo.

Kwisikolo esikwilali yabo iCobosi banikezele ngezihlangu ezikuma50 eCobosi Primary.

UNtsikelelo uthi ngenxa yomsebenzi wabo oncomekayo kongezeleke amanye amalungu batsho babathandathu. Aba nguLusanda Mayihlome Macingwane-Makhasi oyititshalakazi, uSisikelelwe Kula oyinesi kwakunye noSive Ngomana naye oyinesi.

Uthi basenezinye izicwangciso abaza kuzenza benceda izikolo ezinabantwana abangathathi ntweni, apho baza kuqhubekeka bebonisa abafundi ngamakhondo abanokuwalandela xa bekuGrade12.