Benze umahluko kumantombazana

USinelizwi Qhekeza (19) ongumfundi webanga leshumi kwisikolo iVictor Poto eLibode, ngomnye wabafundi abafumene inyhweba yeziqhusheki zangaphantsi iiSanitary Towels izolo, kuye zakukwenza umahluko kakhulu kunjalo nje zizakuziqhuba nenyanga.

UQhekeza ngomnye wabafundi abaphiwe liqela elizibiza ukuba yi-Mind the Red abaziinzalelwane zaseMthatha abafunda kwiYunivesithi zeli loMzantsi Afrika ezohlukeneyo. Amalungu eli qela nguNaledi Mbixane, Sisanda Ncetani, Esihle Rawuzela kwakunye noAsanda Mtshabe. Izikolo ezixhamle koku yiSmuts Ndamase, eVictor Poto kwakunye neChief Henry Boklein kwaye zonke ziseLibode.

UQhekeza uthe: “Ndiyavuya kuba oku kwakuwenza umahluko kum,xa singabafundi sisegxamesini udinga neyesonka kubekiselaphi kwezi. Xa ndithe ndazidinga zibe ziphelile ndiyalutsiba olo suku ndingayi eklasini kuba ndisonqena ukuhlazeka phambi kwabanye xa ndizingcolisa. Kuthi oku kukhulu siyavuya.”

UAsanda Mtshabe othethela i-Mind the Red uthi oku bakuqale kulo nyaka kweyoMqungu neetshomi zakhe ezintathu kuba befuna ukwenza utshintsho nabo kwiintanga zabo. Uthi emva kokubona kooFacebook kwanokuva kusithwa kukho iintanga zabo ezitsiba iintsuku zingayi eskolweni ngeentsuku zabo zokuya exesheni, oko kwaye kwabahlupha.

“Siye sabona ukuba akukho mnandi oko kuthi sathabatha amanyathelo sabetha kuthi ezipokothweni kodwa namalizo besiwacela ebantwini besiye siye kwezi ndawo zinabantu abaninzi ezifana nodederhu lweevenkile apha kwidolophu yaseMthatha, abakwazileyo baye basifaka isandla. Enye yezinto esithundezayo kukuba ikamva lomntu omtsha yimfundo ngoku, akukho mnandi ukubona umntu omtsha engafundi,” utshilo uMtshabe.