Bhalisela ukuvota kule mpelaveki

Liyafudumala idabi lokuya kulonyulo lukazwelonke namaphondo oluzakuqhubeka kweli kulo nyaka. Oku kucaciswa phakathi kwezinye izinto linani labantu ababhalisele ukuvota kunyulo luka2024.

Ecacisa malunga noku, ongumlawuli weKomishoni ezimeleyo yonyulo uSy Mamabolo uthi bayavuya ukufikelela kweli nani.

“Thina, njengeKomishoni yonyulo ezimeleyo, siyakuvuyela ukwazisa ukuba ngokwenene senze imbali ngokufikelela kwizigidi ezingamashumi amabini anesixhenxe ezibhalisiweyo zabavoti,” ucacise watsho uMamabolo.

Uthi ngonyaka ka2019 ngabantu abangamashumi amabini anesithandathu ezigidi ababebhalisele ukuvota. Ukwanda kwenani labo babhalisele ukuvota kubonisa ukuba abantu beli lizwe bazimisele ngenene ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo zikaRhulumente wabo.

“Kule mpelaveki siza kube sibhalisa bonke abo bangakhange balifumane ithuba lokubhalisela ukuvota,” kutsho uMamabolo.

Izikhululo zovoto ezingamashumi amabini anesithathu zizakuvulelwa abantu ukuba babhalisele ukuvota kuzwelonke.

“Izikhululo zonke zethu zizakuba zivulile ngentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kuma ngentsimbi yesihlanu kwezintsuku zombini, umhla wesithathu ukuya kumhla wesine,” kucacisa uMamabolo.

Ngabasebenzi bale Komishoni abangamashumi amathandathu anethoba amawaka abazakuthi bhazalala benceda abo bafuna ukubhalisela unyulo.

“Abemi beli ababudala bungaphezu kweshumi elinesithandathu, abanezazisi ezisemthethweni eziluhlaza okanye iizazisi zethutyana, bangakwazi ukubhalisela ukuvota,” kutsho uMamabolo.

Iphondo laseRhawutini lihamba phambili ngezigidi ezithandathu zabantu ababhalisele ukuvota, lilandelwa liphondo laseKZN ngezigidi ezihlanu, ngelixa iMpuma Koloni ikwindawo yesithathu ngezigidi ezithathu zabo babhalisele ukuvota.

“Kwiveki ephelileyo, ngabantu abaziinzalelwane zeli abangamashumi amabini anesithoba amawaka abathe babhalisela ukuvota behlala kumazwe ehlabathi,” kucacisa uMamabolo.