Bobani: Urhulumente olawulayo eBhayi akazokuyiphepha imingeni

Zohlukile izinto ngoku, umasipala weNelson Mandela Bay ugxile kuqhakamshelo, ukumilisela nokuxhasa abahlwempuzekileyo. 

La ngamazwi kaSodolophu walo Masipala uMongameli Bobani, ngethuba esenza intetho yakhe kwindibano yesidlo sakusasa namajelo eendaba aseBhayi ngoLwesithathu weshumi elinesithathu kweyoMdumba.

Kule ndibano ibibanjwa okokuqala phantsi kolawulo lwakhe engusodolophu, uBobani uncome urhulumente olawulayo ngorhulumento olungenachaphaza.

 Injongo yale ndibano ibibanjelwe kwelinye lamagumbi kwibala lezemidlalo iNelson Mandela, ibikukuqinisa ubudlelwane phakathi kwamajelo eendaba nomasipala nokuchaza indima ehanjwe ngulo rhulumente ulawulayo kwesi sixeko kwezi nyanga zintlanu zigqithileyo, nokuba ujongisephi ngokuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo eziya eluntwini. 

“Bubalulekile ubudlelwane nentsebenziswano namajelo eendaba yaye ininzi into esingayenza sidibene ngaphandle kokukruthakruthana ngemiba yezopolitiko olugqibela selucima umqela ophucukileyo  owenziwe ngurhulumente wenkazathi kwesi sixeko,” uphawule watsho uBobani. 

Kwintetho yakhe uchaphazele ucoceko lwesixeko, ukudala amathuba emisebenzi, ukuqinisa amakhonkco ozakuzelwano nabatyalizimali behlabathi nokulwa amaqela oonqevu, njengezinto ezingundoqo kurhulumente osezintanjeni eNelson Mandela Bay. 

Egxininisa kumba wococeko, uBobani uyibethelele eyokuba ukuqala ngoku umasipala uzokuqinisekisa ukuba ziyaphucuka iinkqubo zokucoca kwiindawo zonke kwesixeko. 

 “Asinakuyinyamezela  eyokuhlaliswa kwabantu ebugxwayibeni, kaloku xa behlala endaweni ecocekileyo ngokuqinisekileyo basempilweni abantu abahlala kulo ndawo,” utshilo uBobani. 

Ubongoze amajelo eendaba ukuba asebenzisane nalo masipala, esoleka ngelithi uyayazi ukuba oko ayingomsebenzi oza kubalula kodwa funeka kuzanyiwe egameni loluntu lwesi sixeko. 

“Singulo rhulumente kwisithuba nje seenyanga ezintlanu sisezintanjeni, siqaphele ukuba iindlela zamandulo zokuqubisana nezinto zifadalele, yiyo lo nto sigwadla amaqhinga amatsha okulungisa imicimbi njengoko singenelele ngokukhawuleza kwintsindabadala yoosomashishini abancinci iSMME’s.  Kanti asigungqi yaye asinadyudyu lo rhulumente uzokumanya wonke umntu, ontsundu nomhlophe,” utsho uBobani. 

Egudla kwicala lezopolitiko, uBobani uthe ayiyondaba yakwamkhozi eyokuba lo rhulumente wendibanisela usazoyixhuzula imikhala yolawulo kule metro nasemva konyulo lorhulumente basemakhaya oluzayo ngonyaka ka2021. 

Ejingisa inqatha ngezinto ezisa zokuxhanyulwa kwesi sixeko, uBobani ushwankathele ngelithi lo masipala useza kubasematheni ngokuphucula iinkonzo esebenzela uluntu, engayivalelanga ngaphandle eyemanyano kwabaselulawulweni.