Bothukile ootitshala aboxuthelwe iimoto esikolweni

EKAPA: BASOTHUKILE ootitshala abathathu besikolo samabanga aphantsi eNomzamo eStrand nanjengoko besinde ngeemfefe zikaMdali emva kokuba kumbonzeleke amadoda axhobe ngemipu oxutha iimoto zabo esikolweni iAJC Phakade Primary ngoLwesibini.

Esi siganeko siza kwisithuba esingaphantsi kweenyanga emva kokuba isebe lezemfundo likhuphe imali engange R10 000 kulowo unokuza nomkhondo malunga nokukhuthuzwa ezikolweni. Esi siganeko sesesihlanu kwizikolo zeli phondo kulo nyaka.

Inqununu yesikolo uThobile Majingo uthe kuye kwanyanzeleka ukuba bakhululwe kwangethuba abafundi. “Bekumalunga ngo7:40 kusasa phambi kokuba kuqale ukufundiswa. Isibini kula madoda mahlanu soxuthe iToyota Fortuner katitshala. Abanye baqonde kootitshala abaqhuba iimoto ezincinci. Omnye wootitshala abathathu ulwile esala ukunikezela ngemoto baze babaleka nesitshixo kuphela,” utshilo.

“Imeko isanxunguphele esikolweni. Le meko ngeyinqandekile ukuba bekukho isango leremote, sinonogada apha. Isebe lezeMfundo lilinda kude kwenzeke into. Kulula ukungena apha nakubani na,” utshilo uMajingo.

Uthe kuye kwanyanzeleka ukuba kuthunyelwe oonontlalontle bazokuthuthuzela abafundi ababone eso siganeko.

“Basothukile ootitshala ingakumbi lo ungavumanga ukwehlika emotweni. Ndicinga ukuba uyiqonde mva into yokuba ubeke ubomi bakhe esichengeni. Andiqinisekanga ukuba baza kuza ngomso,” utshilo uMajingo.

Umphathiswa wezeMfundo ephondweni uDebbie Schafer uthe: “Kuyothusa ukuba izikrelemnqa zihlasela ootitshala abamsulwa. Ngethamsanqa akekho owenzakeleyo kwesi siganeko. Kodwa ootitshala ababandanyekayo nabo baziboneleyo bothukile. Baza kuthuthuzelwa ngokwasemphefumlweni. Uninzi lwezikolo zethu zinokhuseleko olunqanda ukungena kwezikrelemnqa. Kuyacaca ukuba basebenzisa ixesha lokungena nelokuphuma nanjengoko onke amasango evuliwe ngaloo maxesha. Ndiyacela nabani onomkhondo ngezi ziganeko zokuhlaselwa ezikolweni eze nawo ngaphambili.”

EZINGENAYO: Zifunyenwe eStrand zityhuthulwe zalahlwa ngoLwesithathu iimoto ezimbini kwezintathu ebezoxuthwe kwaba titshala.