Boyika isifo sotyatyazo eMthatha!

UMsingise Mdemka esibonisa igumbi langasese Umfanekiso: Yolande Feni

Kuthe asakuba nguSibonda uMsingise Mdemka, 69, wehla esonyuka ebetha ebuyelela kwizakhiwo zikaMasipala waseMthatha ecela okokuba kwakhiwe izindlu zangasese ezisemgangathweni kwilali yakuNonkobe, eOrange Grove eMthatha.

Uthi ukusukela ngonyaka ka2016 ecela kuMasipala waseO.R. Tambo into yokokuba bakhelwe izindlu zangasese, enexhala lento yokokuba kuzophinda kwenzeke isehlo esathi sehla ngonyaka ka1996, nalapho kwathi kwavela isifo sotyatyazo esathi saphatha phantse wonke umntu elalini.

“Ukuqala kwam ukuba nguSibonda eminyakeni emithathu edlulileyo ndaye ndaqala ngokulwela into yokokuba singenazo izindlu zangasese kule lali. Ezi zikhoyo, ziwayo ngoku zakhiwa ngonyaka ka1996 ngela xesha kwakusaphethe iUnited Democratic Movement (UDM) apha eMthatha. Sazakhelwa ngenxa yokokuba saye saphathwa sisifo sotyatyazo sonke thina sasisebenzisa amanzi asemlanjeni.”

Lo kaMdemka uthi xa kungekho zindlu zangasese abantu belali abangenawo amandla okuzakhela izindlu zangasese baye bahambe bayokuzikhulula ethafeni. Thafa elo kuye kuthi xa kunetha lidudulele emfuleni yonke into ephaya kulo. Uthi oko equqa noceba kwaMasipala abade bafumane nto iphathekayo, wade uceba wathi uyazihlamba ezakhe izandla.

“Xa kukho imbalela siye sisebenzise amanzi omlambo. Ngoku njengokuba imizi emininzi ingenazo izindlu zangasese abantu baya phaya entla komfula xa befuna ukuzikhulula. Yonke ke lo nto iye iqengqeleke xa kuthe kwanetha, itsho ichaphazele amanzi la siwatyayo singabantu. Landile inani eliya entla komfula, ndoyika siphinde sivelelwe sisifo sotyatyazo esasikhe safika,” utshilo.

Omnye wabahlali kule lali yakuNonkobe uNtombomzi Qongo, 66, uthi into yokuzikhulula komntu osele ekhulile ethafeni yehlisa isidima sakhe kakhulu. Uthi imingxunya eye ishiyeke xa kuwe indlu yokuzikhulula ibayingozi kubantu kwakunye nemfuyo.

“Isidima somntu ongumama xa ebonwa eyokuzikhulula kwela thafa. Ayiyonto entle tu le yenzeka kule lali. Sisemngciphekweni kakhulu ngokuba xa ithe yawa indlu yangasese kuye kushiyeke umngxunya omkhulu kwindawo leyo ibikuyo nto leyo efaka abantwana bethu ebungozini bokutshona. Kwaye imfuyo yethu itshona itshonile kule mingxunya.”

UCeba wale ndawo uJongikhaya Voko uthi lo mba usezandleni zoMasipala waseO.R. Tambo.

“Mna ndawugqithisela kuMasipala waseO.R Tambo umba wokwakhiwa kweza zindlu zozikhulula kuNonkobe. Kungoku andinamva andinamphambili ngokuba bathi basivile isikhalo sethu,” utshilo.

Isithethi soMasipala waseO.R. Tambo, uAyongezwa Lungisa, uthi bengumasipala banolwazi ngemeko yezindlu zangasese kuNonkobe kwaye baceba ukuzakha.