Bubuxoki, alitshintshwa ikhadi lendodla!

Abantu abadala kuquka noluntu oluxhamla kwimali yesibonelelo sikarhulumente banxunguphele emva kokuba kuye kwanda amarhe kumnatha wonxibelelwano wokuba abazokuyifumana imali yabo ukuba basenala makhandi agolide barhola ngawo.

Uluntu luthi luve kusithiwa kutshintshwa amakhadi kwaye ongalitshintshanga akazukurhola kwinyanga ezayo.

Le Arhente yoKhuselo lweNtlalo yoLuntu (uSASSA) ikhuphe isaziso sokuba ngamampunge la wokuba uluntu aluzuyifumana imali kuDisemba ukuba abawatshintshanga amakhadi.

Ithi xa kuzokubakho utshintsho malunga namakhadi okanye utshintsho olwenziwayo nguSASSA uluntu luza kwaziswa ngokufanelekileyo ngamagosa.

UZuzeka Booi (66) waseScenery Park uthi uzivile ezi ndaba kwaye besele zimmisele intliziyo kuba uxhomekeke kule mali.

“Akuxokwa xa kuthwa umntu uxhomekeke kule mali yepeyi, ngenene ndixhomekeke kuyo, ndaziyeka iijophana zokuhlamba impahla emizini ngenxa yamathambo, ndithembele kule mali. Besiza kutya ntoni ngeKrisimesi, bendizobathengela ngantoni abantwana iimpahla xa besingazukurhola. Kuba kukhe kungabikho le yokuya edolophini imali. Ndizive ndikhululeka xa kuthwa bubuxoki obu,” utshilo uBooi.

UAsanda Mpetha (27) nongumama wabantwana ababini, uthi ebesexakene nento yokuba uza kuyikhupha ngantoni ileyibhayi yeempahla zeKrisimesi zabantwana bakhe.

“Ndiyivile nam le nto ekuhlaleni, saqhathana, kodwa ke ndikhululekile ngoku xa esithi uSASSA ayiyonyani,” utshilo uMpetha.

Omnye wabaxhamla kwindodla uNkosiyabo Qavile (71) uthi naye ebesele ephelelwa lithemba ngala marhe wokuba abazokurhola ngekhadi eligolide.

Ebutsheni bale nyanga, abarhola isibonelelo sikaSASSA bebengungelene phambi kwaseCity Hall edolophini eMonti bekhala, bengayifumenanga imali yabo logama abanye beyifumene ingaphelelanga. Abanye bebekhala ngokuba amakhadi wabo aginywe yibhanki.