BUKELA: Uqhankqalazo loogqirha abangaphangeliyo

Oogqirha baseMpuma Koloni ngoLwesihlanu beyokufuna iimpendulo kwiSebe lezeMpilo ekubeni kutheni bangade baqashwe. Aba gqirha bebencediswa ngumbutho wolutsha we-EFF eMonti.

Oogqirha, oogqirha bamazinyo kunye noosokhemesti abangaphangeliyo bebedibene bonke kwaye sele begqibile nokuba ngabaqheliswa (interns). Sele izinyanga bengade baqashwe kodwa bathi iSebe lithi imali ikhona yona.

Bukela ividiyo engezantsi