Bukrakra ubomi kuZweni

Ukuhlala kwindlu yodaka enethayo, engena umoya nengqele asikuphela kweengxaki zikaMatshini Zweni (77) waseRhoneni kuBangindlala kuMasipala waseMalahleni, izaphulimthetho ziyazenzela nazo.

Ivumba losizi livakala ungena emnyango kweli khaya lale ngwevu ihlala yodwa isitya iinyembezi nosizi. “Ndaxabana nenkosikazi, ngoko abantwana bam bahlala nonina kumzi endabashiya kuwo kufutshane apha, mna ndaza kuzakhela le ndlu yodaka,” utsho uZweni.

Indlu yakhe ingumhlaba phantsi n

Matshini Zweni (77) waseRhoneni kuBangindlala kwindlu yakhe engekho kwimeko entle nekhuselekeliyo UMFANEKISO: BHEKI RADEBE
Matshini Zweni (77) waseRhoneni kuBangindlala kwindlu yakhe engekho kwimeko entle nekhuselekeliyo UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

asedongeni, amazinki wakhe agqobhokile ebonisa ilanga logama uhleli ngaphakathi endlwini, iingcango zokungena zifana nezendawo ehlala iibhokhwe okanye iigusha.

“Ndingavuya ukuba ndingakhelwa indlu kule ndawo, kuba andikhuselekanga kwingqele nakwizaphulimthetho zindihlasela rhoqo xa ndipeyile,” uhambisa atsho.

Nangona engewazi umyinge wemali ayamkelayo, kodwa uqinisekile kwelokuba yona imali yobudala bakhe uyayifumana rhoqo ngenyanga. “Yamkelwa ngomnye wabantwana bam, ndize ke ndimnike enye, ndizithengele izinto zokutya neparafini, andinawo umbane ndiphila ngesitovu separafini apha,” utsho uZweni.

Uthi indlu yakhe yodaka yakhiwe sele igqithile inkqubo yokufakwa kombane kwindawo ahlala kuyo eRhoneni. “Xa kunetha amanzi angena apha phezulu, abaleke ayekuphuma emnyango ndixhome iinyawo phezulu, likhona ithontsi nalapha phezu kwebhedi le ndilala kuyo,” utsho.

Ukuhanjelwa zizaphulimthetho nguqhelekile kuZweni nokwenza ukuba bube krakra nangaphezulu ubomi bakhe.

“Njengokuba ndihlala kwindlu engenambane, aba bafana bagada xa kungekho mbane apha elalini beze kuthatha nokuba yintoni abayifunayo apha endlini, bandibethe, bandikrwitshe nokundikrwitsha.”

Uthi imali, amakhadi wakhe, ukutya neempahla zokunxiba zezinye zezinto ezikhe zathathwa ngoonqalintloko ngenxa yemeko yakhe.

“Ndinyanzeleke ukuba ndiye kwenza isazisi okwesibini emva kokuba aba bafana besithathile isazisi sam, ndanyanzeleka ukuba ndenze namakhadi akwaSASSA ngokutsha.”

Nangona ehlala kule ntlungu, uZweni akayongxaki kubamelwane bakhe, koko uyaziphekela ukutya kwakhe esebenzisa izinto anazo.

UThembakazi Mlungwana ngummelwane kweli khaya lakwaZweni. “Ndiyasikhumbula isiganeko sokuvingcelwa kwakhe, wakhala ngalo mini, kwakumnyama kumke umbane. Baphuma abantu sele bebalekile abo bafana babemvingcele,” utsho uMlungwana.

Ngokuncediswa ngabahlali bakwaWadi 12 apho ahlala khona, ukhe wahanjelwa nguceba wale wadi kwiinzame zokumncedisa ukuba afumane indlu.

“Wasithatha uceba waya nathi kwenye indawo apha edolophini eCacadu, sisiya kubhalisela izindlu oko ke wayegqibele ngelo xesha sisalinde ngethemba,” utsho uZweni.

Othethe egameni loMasipala waseMalahleni uKuthando Nqumkana uthembise ngokwenza uphando ngale meko kaZweni. “Ndiza kuthetha noceba waphaya ndifumanise ukuba ingaba utata lo uyamazi na, unaso na isicelo sendlu esakhe sangeniswa,” kutsho uNqumkana.

Ngenxa yempilo kunyaka ophelileyo, uZweni ebefakwe umbhobho wokuncedisa ukuchama.

“Ndawukhupha emva kokuba ndandingakwazi ukuya esibhedlele, ndandingenamali lifikile ixesha lokuba ndiye kukhulula la nto esibhedlele, ndayikhupha ngokwam,” utsho.

Nangona ekule ngxaki, uZweni unesicelo esisodwa kuluntu ukuze azibone efana nabanye abantu ekhuselekile, ephila impilo engcono.

“Ndicela umntu endinokuhlala naye torho, umntu wokuthi xa sivingcelwe akhale avakale yena, mna andikwazi kukhala ngamandla, andivakali xa ndikhala,” utsho uZweni.

Lo ngutata wabantwana abahlanu, abaquka amadoda amathathu kwakunye neentombi ezimbini.

Ilungelo lokubanendawo yokuhlala lelinye lamalungelo asemthethweni ngoko mgaqosiseko welizwe loMzantsi Afrika.