Bunzima ubomi eMaclear ngenxa yokumka kwebhlorho

Imkile iblorho yaseMaclear

Iyaphazamiseka inkqubo yokufunda nokufundisa eMaclear.

Zizikolo ezine, kwiilali ezintandathu eMaclear, ezithe zavalwa isithuba seveki emva kokuba izandyondyo zemvula zidilize iblorho ekuphela kwayo kula ndawo. Inkokeli yasekuhlaleni uNgubengcuka Moyo, uthi ukumka kwale blorho kubangele ukuba bubenzima ubomi kubahlali nabantwana bezi zikolo. “Ootishala abafundisa kwezi zikolo bahlala apha edolophini eMaclear, ukuqhawuka kwale blorho kwenze ukuba bangakwazi kuwela beze kwezi zikolo, oko bebejikwa abantwana,” ucacise watsho uMoyo. Iilali ezichaphazelekileyo ziquka iLower Khohlotong, Eskansini, Ramlane, Hlangalani, Jojweni kunye neGamakhulu. Le ngxelo ithi akukho bantu babhubhileyo ngenxa yale ntlekele kodwa kunzima ukuphila. Imingcwabo yeyona isokola ngamandla kuba kufuneka ukuba abantu bahambe imigama emide kakhulu ukungena ezilalini zabo.

IMpuma Koloni iphakathi kwamaphondo oMzantsi Afrika afumene iimvula ezinkulu ukususela kwinyanga yoMqungu, nebangele ukonyuka komthamo wamanzi kumadama aphambili. Kwinyanga ephelileyo, umphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli uDes Van Rooyen, utyelele ingingqi yase OR Tambo emva kwezandyondyo zemvula ebezihlasele la ngingqi. Lo mphathiswa utyelele iMpuma Koloni emva kokuba iilali ezingamashumi asixhenxe anesixhenxe zithe zantlithwa ngokumandla yimozulu eyathi yabangela umonakalo. Idama laseGcuwa eMpuma Koloni linyuke layakuma ngaphezu kwamashumi asibhozo eepesenti. Idama lase Vaal eRhawutini, lichazwe njengelenyuke ngamashumi asithoba anesixhenxe ekhulwini ngenxa yale mvula.

Ingxelo ithi le blorho yaseMaclear, yakhiwe kwisithuba seminyaka elishumi egqithileyo ngurhulumente wentando yesininzi. “Sicela iblorho kurhulumente, kuba kwale ayindalanga qha ayizange yenziwe ngendlela eyiyo kwase kuqaleni, yile nto kubelula ukuba imke namanzi,” uthethe watsho uMoyo. Othethela umasipala wesithili saseJoe Gqabi uMandla Gceya, akafumanekanga ukwenza ilizwi ngalo mcimbi. Ukuphazamiseka kwenkqubo yokufunda nokufundisa kungahle kuphanzise iinzame zokuphucula umgangatho weziphumo zebanga leshumi kweli phondo, itshilo ingxelo yabahlali baseMaclear.