Busekho na ubukhwenkwe?

SiNGAmakhwenkwe sikhule sisalusa imfuyo yakumakwethu. Kulapho empahleni ke apho besisenza zonke izinto zobukhwenkwe; ukuqubha, ukwanya izapholo (ukukreza) kwiimazi ezimathileyo, ukutya imiphurhu (amazele) de soje nombona, ukuthelekisana, ukuzingela, nezinye ke izinto ezininzi esasizenza. Yayizizinto zasendle ezo, zingezi ezindlini.

Ukuba wonzakaliswe yenye inkwenkwe ubusithi wakubuzwa ekhaya ubike nto yimbi, efana nokuwiswa yimbongolo okanye ubeke bali limbi.

Ubungabe ungcanjaziswa ngemibuzo ke, bekuse kuqwalaselwe ubuzaza bomonzakalo, kunyangwe ukuba kukho into efunisa oko.

Ukuxela ekhaya ezi ntlonti bekuthathwa ngokuba bubufede obungazange babonwa esikhwenkweni.

Ubungaxeli sele nibethwe ngumntu omdala ngenxa yesenzo esingamkelekanga anifumene nisenza.

Wakukuxela ukubethwa ngumntu omdala ubuse wongezwe ekhaya ngabazali, bakubethele kwala nto inye ubusele uyibethelwe ezindle.

Ukungaxeli ke ibilelona siko lasesikhwenkweni. Ngelinye ixesha ububethelwa nokungazilweli oku ubethwa yenye inkwenkwe.

Impilo yasezindle ibiyeyasezindle ke.

Ukuba uke ubukele kumabonakude indlela eziphilisana ngayo izilwanyana ezindle, apho kuphila esinamandla; ibinjalo impilo yasesikhwenkweni. Inkunzi ke ibikukuzilwela, kanye oku kwasezilwanyaneni zasezindle. Ukuba akuzilweli uya kuba sisigculelo sazo zonke iintlonti zasesikhwenkweni.

Ndike ndamamela ke kunomathotholo abantu bebalisa izinto ezikukuxhatshazwa abaka bazenziwa ngabanye ekukhuleni kwabo.

Kwezi nto kubekho nezi ndizibalisayo. Enye yazo nendicinga ukuba yeyona yayithathelwe phezulu ngabasasazi kukugqana kwamakhwenkwe phaya ezindle.

Esi simbo ke sasingafani nokuzuma okubambisayo, yayiyinto efana naleya uke uyibone nakumantshontsho ehagu nakumatakane emfuyo, apho ufika elinye itakane likhwela elinye.

Sukube kungekho nto ayenzayo ke ingekuko ukuqabela ngasemva kwetakane kwelinye, kungakhathaliseki nokuba angamaduna omabini na.

Ndakubeka kweli khabathiso ke mna ukuxhatshazwa endakuva kubaliswa apho kunomathotholo.

Umfo owayebika oko wathi naye ngokwakhe akazange abone nto ityhulu kuleyo nto ngelo xesha, esithi kodwa ngoku uyibona njengempathogadalala.

Wayibeka yande ke umfo wasemzini into awayibiza ngokuba kukuxhatshazwa ngokwesondo yenye inkwenkwe ekukhuleni.

Wachaza ke nezinto ezimbi ezingokuziphatha kwakhe ezimehlelayo ngoku ayindoda, esithi ukrokrela ukuba leyo mikhuba yakhe yimiphumela yokwamehlela eseyinkwenkwe.

Ndasala ndiyindidi ke zinkosi kuleyo nkqubo kanomathotholo.

Ndabangatyisa amathambo entloko, suka kwanda imibuzo kuneempendulo.

Okwenza ndixakwe kukuba ilizwe seliguquke kakhulu kunoko sazalwayo. Izinto ezenzekayo zishiya amehlo; zizinto esingazange sacinga nokucinga ngazo.

Abantwana banamhlanje baguquke mpela kubantwana esasingabo thina.

Kule mihla ukugqana endithi kokwasesikhwenkweni nakundize nasejakeni kuyabambisa, kwaye kuzala amaduna namathokazi – izishiqi! Izinto zikandize nezasejakeni kule mihla azisenako ukwamkeleka njengakuqala, zinemihlola.

Xa ke ubuntwana bungasafani nakuqala inokuba bunjani obukhoyo?

Xa undize neentlonti zasesikhwenkweni zingasenakwamkeleka, inokuba kwenziwa ntoni ngabale mihla abantwana?

Amatakane endithethe ngawo ngasentla phaya asakwenza unanamhla oko bendithe ayakwenza, kwaye akwenza engakufunde ndawo.

Nabakandize nabasekwaluseni abantwana bebekwenza oku bengakufunde ndawo.

Babengekho naba mabonwakude abonwa kubo amanyala, nebesiya kutyhola bona sithi zazifundwa kubo ezo nto zizimanga kule mihla.

Ingaba kubuntwana bale mihla sizihluthile na ezi nto ndizibalisayo, ukuba batshutshiswe abafunyanwa bezenza?

Sendivumile ukuba izinto azisafani, kungamithwa kumithiswe kosulelwane ngezifo kundize nejaka, kuba bavuthwa msinya abantwana bale mihla.

Sisengabuye sizivumbulule na ke ezo zangaphambili ukuze batshutshiswe abenzi bazo?

Ude angabikho na ke undize neentlonti zakwajaka kule imihla?

Zithiwani zisakwehla? Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.