Busesichengeni ubomi beentsana eCambridge

UNomalungelo Mgudu ogcina abantwana

Ngabantwana abasibhozo abaminyaka ingaphantsi kweshumi abagcinwa kwityotyombe elinegumbi elinye, besongiwa ngumama ominyaka ingamashumi asixhenxe anesithathu (73) uNomalungelo Mgudu.

Le ngwevukazi ithi igcina aba bantwana ngokubanikwa ngabazali babo logama yona ijonge ukwenza imali ngalo msebenzi nangona abantwana bengakhuselekanga.

“Basibhozo bebonke aba bantwana, andaziwa ngurhulumente ukuba ndigcina abantwana apha kuba andizange ndiyichaze le nto ndiyenza apha, ndibiza amakhulu amabini eerandi ngomntwana ngamnye,” ucacise watsho uMgudu.

Okona kwenza ixhala ngempilo yabo kukuba igumbi linye kweli tyotyombe lincinci, lixinene kwenziwa yonke into kwalapha kulo.

Ngethuba lifika I’solezwe kule ndawo, lo mama usixelele ukuba omnye wabantwana uthunyelwe kwagqirha ngabazali bakhe ngenxa yokuba ebengaphilanga.

“Andinayo enye indawo endinokubagcina kuyo aba bantwana, andilifuni noncedo kuba uncedo luza nemiqathango endingakwazi kuyinyamezela,” uthethe watsho uMgudu.

Uthi abantwana beza nokutya kwabo emakhayeni abo xa beziswa ngabazali babo, yena olwakhe uxanduva kukubatyisa ngelo xesha.

Umoya ophefumlwa kule ndawo awunyamezeleki emntwini omdala ngenxa yokuba kuxinene yonke into, isondelelene ngenxa yobuncinci bendawo.

“Ndivumelana nabazali babo ukuba ndibagcine logama bona bephangele, abanye abazali baphangela nangempelaveki ngoko ke andikwazi kwenza nto ndijonge aba bantwana,” utsho uMgudu.

Inkunkuma esuka kwizindlu ezimelene neli tyotyombe ilahlwa kanye phambi komnyango wale ndawo.

“Balahla umchamo nezinye izinto ezinganyamezelekileyo apha, ewe impilo yabantwana ngenxa yezo zinto ayikhuselekanga, kodwa ndiyazama ukubakhusela bona,” ucacise watsho uMgudu.

Umthetho olawula ukugcinwa kwabantwana kweli (Childrens Act) unyanzelisa ukuba abantwana mabagcinwe kwindawo ecocekileyo ekhuselekileyo.

Abantwana bosulelana lula ngezifo ingakumbi umkhuhlane ngeli xesha lasebusika, ukurhogola umoya ongacocekanga kubabeka esichengeni sokufumana isifo sephepha.

UMzukisi Solani othethela isebe lentlalontle eMpuma Koloni, uthi ngenene akukho mthethweni ukuqalwa kweziko elinje ngaphandle kokwazisa abasemthethweni.

“Kumele ukuba la ndawo inabantu abaqeqeshiweyo kwizakhono zokukhathalela abantwana, indawo yokungena neyokuphuma mhla ngengxaki, izixhobo zokucima umlilo, thina siyipasisa indawo xa sele umasipala ewenzile umsebenzi wakhe wokuhlola,” ucacise watsho uSolani.

Uhambisa athi abazali banoxanduva lokuthatha amanyathelo baqinisekise ukuba indawo egcina abantwana babo isemgangathweni, ikhuselekile kwaye ifanelekile.

siyabulela.mqikela@inl.co.za