‘Buya kwakhona Mabuyane’

LIYAQHUBA iphulo lokubuyisela uSihlalo weANC eMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, ityeli lesibini xa kubanjwa inkomfa yephondo ngenyanga yoMnga kulo nyaka.

Ixesha lenkomfa yeANC ephondweni, ukusuka ngo2017, lifikelela esiphelweni ekupheleni kwenyanga yoMsintsi.

Isikhokelo sikaMabuyane sasonyulwe kwinkomfa eyayibanjelwe e-ICC eMonti apho amalungu eANC athi ahlaselana ze emva koko asana kwiinkundla zomthetho engavisisani ngemigaqo yenkomfa.

UViwe Sidali, kwiSebe leANC iMzwanele Fazzie eMonti, uthi bafuna uMabuyane aphinde aqhube ityeli lesibini njengosihlalo wephondo.

Oscar Mabuyane UMFANEKISO: ANA

Isizathu? USidali uthe: “Ngeli xesha anikwa amatyeli amabini njengonobhala weANC ephondweni, uye wakwazi ukusebenzisa isakhono sokumanyanisa iANC kweli phondo. NaseFort Hare, ngeli xesha anguMongameli weSRC, uye wanethuba lokubonakalisa isikhokelo.”

“Ithi ke lo nto, ukuze iANC izinze kweli phondo ifuna isakhono sikalo kaMabuyane, kuba akanaso isakhono sokumosha nokukhetha iphela emasini. Yiyo nale nto xa ethetha esithi ‘andifuni mntu wamntu, ndifuna umntu weANC’.

“Utat’uRaymond Mhlaba wathi akangoMoya oyiNgcwele wona ufumaneka nandawoni na, yena okaMabuyane nguMoya oyiNgcwele kuba ufumaneka nanini na,” utshilo uSidali.

USidali uthi ixesha analo uMabuyane njengosihlalo weANC ephondweni kwanakurhulumente alanelanga.

“Uqaban’ uMabuyane uthathe iphondo ebelisezingxakini, kodwa asinakuzigxeka iinkokheli ebezikhona ngaphambili kuba siyayazi imeko yephondo lethu ukuba injani na, kodwa lo kaMabuyane uqalile ukubonakalisa isakhono sakhe.

“Kukho Isiqalo Youth Fund, uqoqosho lweelwandle, ulwakhiwo lweendlela nezinye izinto ezininzi. Ngoku ke ngoku eli xesha analo njengeNkulubaphathiswa alanelanga, kufuneka ephindile.”

Ingaba kwiANC onke amalungu athetha into enye yokuba makabuye kwakhona uMabuyane?

“Ukunxaxha ngokwezopolitiko, noxa nje sifuna kuphele, kodwa siyakuqonda ukuba kuseza kuhlala kukhona. Ukungaboni ngasonye embuthweni kubangelwa ngumona nangokucingela isisu. OkaMabuyane ke yena ayingomntu ucingela isisu sakhe,” kutsho uSidali.

USidali uthi ukuba imithetho yeANC ibivuma “besinakuthi makanikwe amatyeli amane okulawula njengosihlalo wephondo, kodwa siyaqonda ukuba lo nto ayinakuba lula ukwenzeka”.