Chatha abaphulaphuli kuMhlobo neTruFM

UMPHATHI woMhlobo Wenene FM neTruFM, uLoyiso Bala, wonwabile emva kokuba izikhululo zakhe zozibini zikanomathotholo zongeze inani labaphulaphuli.

Umhlobo Wenene wongeze abaphulaphuli abakumawaka amabini (2 000), yaze iTruFM yathi chatha amawaka asixhenxe (7 000), kumanani akhutshwe liBhunga eliPhanda ngezoSasazo (BRC).

Le mpucuko yamanani iza emva kokuba Umhlobo Wenene uphulukene nenani elivisayo labaphulaphuli, waze wehlela kwindawo yesithathu njengesikhululo esikhulu eMzantsi Afrika kunyakamali ophelileyo.

Esi sikhululo sithe kratya ngaphaya kwezigidi ezine, silandela emva kweMetro FM ekwindawo yesibini ngezigidi eziphantse zibe ntlanu, Ukhozi FM lusatshila kwindawo yokuqala ngezigidi ezisixhenxe.

UBala uthi kuyamonwabisa ukubona Umhlobo neTruFM zikhula ngokwamanani kususela oko kuhlengahlengiswe iinkqubo ukuqala ngenyanga kaTshazimpuzi.

“Yonke impumelelo, nokuba inkulu okanye incinane ayoyam nje kuphela, kodwa yeyabaphathi bonke nabasebenzi abasebenza ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuba abaphulaphuli bethu bayonwaba,” kutsho uBala encokolela I’solezwe lesiXhosa.

Uthi nenani leenkqubo zabo ezityunjwe kwiSA Radio Awards zibubungqina bokuhamba enyathelweni elihle bezezi zikhululo zibini zeMpuma Koloni.

Lo Mphathi uthi Umhlobo Wenene uza kuphinda ubange indawo ebekade ekuyo kunyaka ozayo.

“Sifuna ukufikelela kwizigidi ezihlanu embindini ka2023 kwaye siphinde sifumane indawo yethu ebesikuyo. Sikholelwa ukuba oku kuza kwenzeka ngokuza neenkqubo ezifunwa ngabaphulaphuli bethu kwaye sifikelele kwiindawo abakuzo.

“Kananjalo siqinisekise ukuba siyabonakala kwaye sihlala sisezingqondweni zabaphulaphuli bethu,” kutsho uBala, esithi nangona amanani ethanda ukwehla esenyuka, kodwa banethemba ngenxa yokukhula kwabaphulaphuli babo ukusuka ku35% ukuya ku37% kwezi nyanga zintathu zidlulileyo.

“Siza kuqhubekeka sibona ukukhula kwenani labaphulaphuli kwezi nyanga zimbalwa zizayo,” kutsho uBala.

Uphinde wadiza ukuba utshintsho lweenkqubo ekuqaleni kwalo nyaka lwenzelwe ukuba iinkqubo zifikelele kubaphulaphuli abohlukeneyo.

Uthi nanjengokuba abaphulaphuli beziqhela iinkqubo ezintsha, oku bakubona ekumimithekeni kwamanani.

“ISABC iqale iiprojekthi zophando eziliqela eziza kuba yinzuzo kwisikhululo. Sesiqalile nokwenza ezinye zazo ukuphucula iinkqubo kwanentengiso yethu. Sikholelwa ukuba oku kwakubaneziphumo ezihle kwisikhululo sethu kwezi nyanga zizayo,” kutsho lo mphathi.

Ephendula kwizigxeko azifumeneyo emva kokuthabatha izigqibo ezithile ezinjengokukhulula abanye babasasazi, uBala uthi kufanele kubekwe imigaqonkqubo yeSABC phambili.

“Ukuphulukana nawuphina umsasazi kulilishwa, ingakumbi xa oko bekungekho kwizicwangciso zethu zonyaka. Xa sithatha ezo zigqibo kuye kufuneke sibeke iSABC kuqala ngendlela engathathi cala nengenamkhethe ngokulandela imigqaliselo yeSABC, sikwenza oko singabekanga phambili indlela esiziva ngayo ngaloo meko.”

UBala uthi unethemba lokuba abaphulaphuli ekuhambeni kwexesha bayakuyiqonda ukuba izigqibo ezithathwayo zenzelwa isikhululo sabo.

Ukwasikrobise kwizicwangciso zesikhululo, esithi emva kokhuphiswano lwamabali kuza kulandela ukhuphiswano lwengoma yonyaka ngoDisemba, emva koko kubekho ugqogqo lwetalente ekuqaleni konyaka.

“Abaphulaphuli mabalindele neenkqubo ezilungiselelwe ixesha leziyunguma kwanemibhiyozo yeRadio Day,” uvale ngelitshoyo.