Chosi Bhele ntangam, abuye onke!

Ixhego lasemaTshaweni akwaNgqakayi, libonwe liphakama kwezo ntlanti zasemaBheleni akwaMatomela kwezo lali zeCumakala lamaNgqika namaMbalu.

Ngoko nangoko liviwe lidanduluka yimigcobo yokubuya kwalo lonke iqela lamakhwenkwe ebeye esuthwini kwezo lali, lisitsho lingqinisisa kwintanga yalo lisithi: “Chosi Bhele ntangam, abuye onke!” Lingenelele xa kulapho iqhaji lengqondi yaseMaKhomazini, uGqugqugqu inkonde yakwaFeni isithi icamagu livumile, sikwazi unjalo ke ukuba nesandla ebantwaneni Ngconde, Togu, Mkwayi nto yakuthi. Lo Mkwayi wakwaGotywa ukhahlelwayo apha likhankatha elaziwayo nelithenjwe kakhulu ngesiphatho salo esihle kubantwana babantu, nangamava alo anokubalelwa kwinyambalala yeenkwenkwezi zeHlobo esibhakabhakeni.

Ngaphambili phaya, umXhosa esaqamele ncakasana ngesiko nesithethe sakhe, ukubuya kwawo onke amakhwenkwe esuthwini ibingento yathusayo, koko ibiyiyona nto ilindelekileyo. Oku kulindeleka nokungothusi kokubuya kwamakhwenkwe esuthwini, kwakubangwa kukwayama komzi kaXhosa kwanokuhlonipha kwawo isiko ngeyona ndlela ingathethekiyo.

Oku kuhlonipha isiko lolwaluko kwakuqapheleka kwimbeko eyayinikwa ikhankatha eliza kujongana nomsebenzi wokufundisa abantwana babantu ngobudoda obugqibeleleyo nobungakhwinisiyo. Ngenxa yokuba kwezo ntsuku iimfundiso zobudoda zazifunxwa, zirhatyulwe kwaye zincancwe koomakhwekhwetha bamaqhaji anamajingxeba amadoda, isiko lolwaluko lwaluhlala luyimpumelelo ehlala ijongwe ngoncumo, ngovuyo nangochulumanco olukhulu.

Undonakele kule mihla ukhangeleka ubangwa kukuthathwa kwabafana, amadoda angenamizi nangazinzanga ngokwentlalo ukuba aphathe abantwana babantu, abafundise ngobudoda ngeli lixa nawo loo madoda angekabi ngamadoda ngokupheleleyo.

Kaloku uyindoda engekabi namzi, ube ukwinqanaba lokuzeka, ngaloo maxesha wawuthathwa ngokuba usisilerhe, bambi bathi awukagqibeleli ngokwewonga lobudoda, nto leyo ithetha ukuthi kwizinto eziliqela ezimalunga nesiko, kuquka newonga lobukhankatha, wena uya kumane ubekelwa bucala kude kufike ithuba lakho elifanelekileyo.

Izandla ezivelisa indoda egqibeleleyo, izandla ezingenisa unyana womntu kubudoda besidima, ubudoda besihombo, nobudoda obungumzekelo omhle entlalweni, zezo zinamava, zezo zamaqhaji, zezo zezilumko kwanezo zamadoda angoompondo-zihlanjiwe. Ndithe xa ndisabela oku kuthamsanqeleka kwesi sithili sibuyelwe ngawo onke amakhwenkwe esuthwini, laphuma litsolile kwiinkonde zalapho, baphosa esivivaneni ngokuntyiloza nabazalikazi amazibazana besithi, “Camagu Ngcondentshaba, chosi thole likaNkosiyamntu, wena uya kuhlala ungumavula kuvaliwe!” Kusatsho loo ntsholo ikhahlela ibulela ngokungazenzisiyo kwelo khankatha lamakhankatha, uweve amanina ebetha ngamandla ngeminqayana nangeentswazi zekwepile nomnquma kolo fele lome nko lwenkabi yomzi luyingqongqo luhlabela lusithi, “UNgconde yingangalala, ngangalala, ngangalala!”

Nanko umf`omkhulu ehleli ethe ngcu phezu kosoze wakhe ebuhlanti emana ukukhwezela umlilo ngebhosisi nangomnga, ezithe wambu ngengcawe yakowabo esele icaca ukuba iwavalile amashumi amahlanu eminyaka, ufike emana ukunqwala, ancume, amadoda amane ukuza kumbambazela kuye egxalabeni, sithi xa kunjalo thina bathandi besintu, bathandi besiko, inene icamagu livumile!

Ndithe ndisajonge ngovuyo konke oko kwenzekayo, angena ngobuninzi bawo amakhwenkwe, gxebe ooqab`isisu, bethokombisile, bebomvu krwe yimbola yokugutyula elo chitywa nefuthe lehlathi, yeka ke ukuyiyizela , ukuteya nokungqungqa nokubholorha okulandele apho! Ndithi kuyimincili nje, kucaca ukuba ngale mini akuvuyelwa kuphela ukubuya kwabantwana babantu esuthwini, koko kuchwayitelwa nokuvela kwethemba lokwakheka kwesizwe. Kaloku indoda kwantu ngumakhi wesizwe, indoda ngumzinzisi nomomelezi wesizwe, indoda ngumkhuseli wesizwe, umthandi, umxabisi nombeki wabazali, amanina nabantwana, indoda ngutata nomzali kwiinkedama.

Kuthe kusenjalo, xa indumezulu yomgidi ishushu mpela, kuphikisana ingoma yomfana neyentombi, laphakama ixhego lasemaNgwevini akwaHomani licela indlela, latsho ngoncuthu noyolo lombulelo kwikhankatha ngomsebenzi walo omhle, latyibela naloo makhwenkwe ngokuthobela umthetho wesiko, laphosa amabini amathathu nakwindima entle kaRhulumente wePhondo leMpuma Koloni, kuquka namalungu eKomishoni yamaLungelo eeLwimi, iiNkolo namaSiko ngelalo labo, ekuqinisekiseni ukuba amanani okubhubha kweentsana zabantu esuthwini ayacutheka, kwaye ekwabulela ngokungazenzisiyo nasekubeni amakhwenkwe esithili samaNgqika namaMbalu ebuye onke akwasala nanye!

Liyinene elithi isiko lidala linenkqayi, kungoko kumele lisingathwe kwaye liphathwe ngabadala, ukuze umlisela nomthinjana ufunde kuloo mizekelo mihle, imizekelo yamava nobulumko obugqibeleleyo!