‘Chulani ukunyathela,’ uMaseti ucebisa iANC eBhayi

MAKUPHINDELWE eluntwini, kuhlolwe ukuba yintoni le ibangele ingqumbo yokuba uluntu lugqibe kwelokuyikwaya iANC kunyulo loomasipala eNelsonMandela Bay.

Ukwenza oku ke, kwakubaluleka ukuba iinkokeli zeANC eNelson Mandela Bay zibenobulali zichule ukunyathela xa zityakatya imiba neengxaki ezombethe lo mbutho kule ngingqi.


Ezi zezinye zengcebiso eziphuma kumhlalutyi wezopolitiko nemiba yezoqoqosho uZamikhaya Maseti. UMaseti ebeyinxalenye nenkomfa yokulungisa ukuhlala (consultative conference) yeANC ebibanjelwe kwisixeko saseBhayi kwimpelaveki esiyishiya ngasemva.


Le nkomfa ibizinyaswe ngobesakuba nguSekela-Mongameli weANC nelizwe uKgalema Motlanthe kwanoSekela-Mphathiswa wesebe lezimali uMcebisi Jonas. UJonas yinzalelwane yaseNelson Mandela Bay.


UMaseti uthi ukudunga-dunga uxolo kwibhunga likamasipala waseNelson Mandela Bay asiyonto ezakuyinceda iANC, ngoko ke bayicebisile ukuba ingakhe iyenze lo nto. “Eyona nto iyakubaluleka kukuba njengeqela eliphikisayo eNelson Mandela Bay, iANC idlale indima engaphembi udushe,” utshilo uMaseti.


UMaseti uthi enye yezinto ezibangele ukuqhuba kakubi kweANC kunyulo loomasipala, kukuba abaxhasi balo mbutho bagqibe kwelokuhlala phantsi bangayi kumaziko onyulo.


“Lo nto ithetha ukuba ababaxhasi basayithanda iANC, ingxaki nje kukuba kukho izinto abangahambelani nazo apha embuthweni.


“Oko ke, kufuna isikhokelo seANC ukuba siphindele ebantwini siyokuzithoba. Ukwenza njalo ke, kungabangela ukuba ababaxhasi baphinde babuyele kwakhona kwiANC,” kutsho uMaseti.


Le nkomfa yaseBhayi ihlakulela inkomfa yokonyula iinkokeli zeANC eNelson Mandela Bay ezakubanjwa ungaphelanga lo nyaka. Enye ingqingqi ezakonyula iinkokeli, yiAmathole. Abemithombo ethembekileyo eAmathole bathi inkomfa yale ngingqi izakubanjwa ekupheleni kwenyanga yeNkanga kulo nyaka.