Cwaka iSunshine FM yaseNgqushwa kunomathotholo

Cwaka amaz’ omoya, dololo isikhululo sikanomathotholo iSunshine FM yaseNgqushwa kususela kwakwinyanga ephelileyo.

Ingxaki iphi? I’solezwe likrwece uSihlalo weBhodi kwiSunshine FM uZanemali Bani, nochaphazele ukushokoxeka kweemali njengonobangela, nto ekhokelele ekubeni uSentech awohluthe amaz’omoya.

“Sinetyala elingaphaya kweR600 000 esilityala abakwaSentech. Oku kubangele basohluthe umoya ngomhla we13 kweyoMdumba,” kuphawula uBani.

Uthi basafakan’ imilomo nabakwaSentech kwaye unethemba lokuba izinto ziza kubuyela kundalashe.

“Abaphulaphuli nabaxhasi beSunshine FM ndiyabathembisa ukuba isikhululo sabo siza kubuya kungekudala, kwaye asiyi kufika kwinyanga yesibini singekho emoyeni.”

ISunshine FM iqale ukusasaza ngomhla wesixhenxe kwinyanga yeKhala ngo2015.

“Saye kwangoko safaka isicelo sokuxhaswa ngezimali kwaMDDA ngenyanga yeDwarha ka2015, bathi baza kuhlangana beyibhodi, de kube ngoku asikafumani nkxaso,” kubalisa uBani.

UBani uthi ukushokoxeka kweemali eSunshine FM kukhokelele kwiingxaki eziliqela eziquka ukusasazela kwisakhiwo esingekho mgangathweni.

“Besisebenzisa isakhiwo senkonzo esidala, siyaqhekeka ngoku, kwaye siphelile isivumelwano ebesinaso sokusebenzela kuso. Ngamany’ amaxesha bekuphel’ amanzi okanye umbane.”

Lo kaBani udize ukuba xa ibuya iSunshine FM izakube sele ifudukela kwindawo entsha engaphandle kwedolophu.

“Sifumene indawo entsha ngaselunxwemeni, kulapho kulindeleke ukuba sithuthele khona xa sibuyel’ emoyeni.”

UBani ukwabhengeze ukuthabatha iintambo kukaDoc Thapelo Selepe njengoManejala omtsha wesikhululo. USelepe, nesingamfumenanga emnxebeni, ebefudula elawula iZwilethemba FM yaseMonti.

ISunshine FM ishiya iNgqushwa FM engummelwane wayo eNgqushwa izityel’ itheko njengonomathotholo ekhuphisana nayo kwakule dolophu.