Daisy: Ndichulumance kakhulu ukudibana noMongameli

UMongameli Cyril Ramaphosa ekunye nomfundi kaGrade 3 uDaisy Ngedle eClarendon Preparatory eMonti UMFANEKISO :BHEKI RADEBE

INTWAZANA efunda kwisikolo iClarendon Preparatory School eMonti, uDaisy Ngedle, 8,  akawuvali umlomo emva kokuba ede wadibana noMongameli Cyril Ramaphosa kulandela ileta awayeyibhale nyakenye neyathi yafika kwizandla zikaMongameli.


NgoLwesihlanu uMongameli utyelele iClarendon apho athe wadibana nabafundi bakaGrade 3 abafunda noDaisy.

Kunyaka ophelileyo, ileta kaDaisy awayeyibhalele uRamaphosa yajika yangundabamlonyeni ngenxa yezinongo zayo zemibuzo ezazijoliswe kuMongameli. 


Ngenxa yoku, le leta yabonwa nguKhusela Diko, isithethi sikaRamaphosa, ze emva koko yabe ifika ezandleni zikaMongameli.


Ezinye zezinto ezazibhalwe nguDaisy zaziquka imibuzo yokuba uhlala phi eGoli, ingaba umntwana oyintombazana anganguye na uMongameli kwanokuba ufuna iivoti ezingaphi uRamaphosa. 

NgoLwesihlanu, uRamaphosa uchithe ixesha lakhe nabafundi bakaGrade 3 eClarendon ephendula le mibuzo.

Bebencume olukaBhlankethi, bebebonakala ukuba bachwayitile.


Encokolela I’solezwe lesiXhosa uDaisy uthe: “Ndivuya kakhulu futhi andiyikholelwa. Bendingayazi ukuba ndakuze ndidibane noMongameli. Ndichulumance kakhulu, andiyazi nokuba ndingathini na.”

Umama kaDaisy, uZenande Ngedle, uthi wothukile lutyelelo lukaMongameli.

 “Ndinako nokungakholelwa okokuba ide yenzeka le nto. Ndivuyela umntwana wam ukuba abone ileta yakhe ithe yanefuthe.”