Ebelamba, engahlanjwa, enuka esibhedlele

UmaZulu Masangwana kwaBhaca utyola isibhedlela iMadzikane KaZulu ngokuphatha kakubi nokungabonisi nkathalo kumtwana wakhe obegula oye waswelekaUmfanekiso: BHEKI RADEBE

“NESI! Nesi! Ndicela itshemba!”

Le yayiyinxakamo kaNoluvo Masangwana (33) ekhwaza kwigumbi lakhe lokugula kwisibhedlele iMadzikane kaZulu KwaBhaca (Mount Frere), kuba ebona ukuba ukufutshane ekubeni azithume.

UNoluvo wayengeniswe kwesi sibhedlele ngenxa yokukhathazwa sisifo sephepha. Kodwa ingulo yakhe yesifo sephepha iye yangenelelwa nazezinye izifo ezifana nezilonda.

Amalungu osapho lwakhe athi ebevinjwa ukutya kwesi sibhedlele kangangokuba “bekukhe kuphele iintsuku ezintathu” engafumani kutya koneleyo.

Ngenxa yempilo, uNoluvo uye wabhubha. Ungcwatyelwe kwikhaya lakhe eSiqhingeni KwaBhaca ngomhla weshumi kule nyanga yeNkanga.

Umama kaNoluvo, uMaZulu Zodidi Masangwana uthe: “Into esingayithandiyo ngeMadzikane kaZulu, kukuba umntwana wam ebelanjiswa, enezilonda, engahlanjwa enuka. Sendilimele kakhulu ngoku, umphefumlo kaNoluvo awunokubuya. Anditsho ukuba iMadzikane kaZulu ibiza kubamba umphefumlo kaNoluvo.”

“Ikhona enye imini ekwakusina ngayo imvula, ndagqiba kwelokuba mandiyokumbona. Ndathi xa ndisondela ndeva umntu okhwazayo esithi ‘nesi, nesi, ndicela itshemba!’. Xa ndifika kweli gumbi akulo kukho inesi etyayo, yabe isithi ‘bendikunikile itshemba awayisebenzisa’,” kubalisa uMaZulu encokolela I’solezwe lesiXhosa KwaBhaca.

Ebalisa ngemeko ebephetheke ngayo eMadzikane kaZulu, uMaZulu uthe: “Ndathi xa ndifika wabe ezosula ilindle, wathi ‘mama ndithathele itshemba kudala ndikhwaza’. Ndakhala, kodwa ndabona ukuba ukukhala akuzokundenzela nto. Umntwana wam ucele ukugoduka ayokubhubhela ekhaya, ndabona ukuba mandimthathe ndimse kwizihlobo eKokstad.”

“Emva kokuba ndimse eKokstad, uNoluvo wabhubhela phaya eshiya unxunguphalo kusapho lwakhe ebelumthanda kunene. Olu nxunguphalo lukwathwelwe nangabantwana bakaNoluvo ababini,” utshilo uMaZulu.

“Phaya eMadzikane kaZulu kwakungekho kwakhadi elibonisa ukuba ulele esibhedlele, engaziwa nokuba ulele kweyiphi iwadi.”

Udade boNoluvo, uThuli Sithembu, uthe: “Ngenye imini wafowuna umnta’ kamama esithi ulambile. Ndaya esibhedlele ndimphethele ukutya, xa ndifika kukho oonogada, bandixelela ukuba liphelile ixesha labatyeleli. Ndaba ngabaxelela ukuba ndizise ukutya kwisigulana abavuma, de ndabe kanti ndiyamfowunela uNoluvo weza kunzima kunjalo, ezokuthatha ukutya.

USithembu uthi uzamile ukukhalaza kwisebe ngendlela ebephetheke ngayo uNoluvo eMadzikane.

“Ndangena kumnatha ndikhangela inombolo kaSizwe Kupelo. UMnu. Kupelo wandinika inombolo yegosa eliseBhisho, ndafowuna ndixela isikhalazo sam. Ela gosa lamamela yonke into endiyithethayo, emva koko ndathi ndakugqiba, lathi ndifowunele umntu ongenguye. Ndamcela ukuba andinike inombolo yelona gosa lilungele izikhalazo, wandinika inombolo ekhala epalini. Kunanamhla oku!” utsho uSithembu.

“Siva kabuhlungu kakhulu kukubhujelwa ngumntwana wam, ingakumbi mna bendisehla ndisenyuka ndihamba ezi zibhedlele ukusukela oko wagula. Eyona nto indenza ubuhlungu kukuba akakhange ahoyeke umntwanam,” utsho uMaZulu.

Isithethi sesebe lezeMpilo eMpuma Koloni uLwandile Sicwetsha uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba bebesalinde ingxelo kwingqonyela yaseMadzikane kaZulu, ukufumanisa ngowona mongo wesikhalazo sosapho lakwaMasangwana.

“Ayiyondlela ekulindeleke ukuba izigulane ziphathwe ngayo ngabongikazi ezibhedlele. Isebe licele ingxelo kubaphathi baseMadzikane [kaZulu] Hospital [malunga] nesi sikhalazo ukuqinisekisa ubunyani bale ngxelo,” utshilo uSicwetsha.