Ekufuneka ukuqonde xa usenza amabango kwi-inshorensi yobomi

Abantu bathatha i-inshorensi yobomi ukukhusela iintsapho zabo kubunzima obunxulumene nezezimali ngexesha apho kuyimfuneko kakhulu – xa kuthe kwasweleka umntu abamthandayo.

Nakuba kunjalo, nangona nje iinjongo zomnikazi wepolisi ibizezintle kakhulu, kusengenzeka ukuba likhatywe ibango leinshorensi yobomi.

Nanjengoko ungafuniyo ukuba kwenzeke oku kuwe okanye kusapho lwakho, funda malunga nezizathu ezingenza ukuba ibango likhatywe, uze uzithintele ezi zenzo.

“Iinkampani zeinshorensi zixhomekeke ekubeni zibe negama elihle kubathengi ukuze ziqhubeke zikwazi ukutsala iikhastoma ezintsha kwaye zinikezela ngeenkonzo kuzo, ngoko ke ngalo lonke ixesha siyafuna ukuwahlawula amabango eentsapho zazo,” utsho uSonja Visser, iCEO yaseAfrican Unity Life.

“Nakuba kunjalo, iinkampani zeinshorensi zinemithetho ezinayo ukuqinisekisa ukuba bonke abanikazi beepolisi bafumana ukhuselo olufanelekileyo, baphathwa ngendlela efanayo kwaye bakhuselwe ngexabiso elamkelekileyo, ngoko ke ukophula imithetho kungabangela ukuba ibango lakho likhatywe.”

Ngenxa yesi sizathu, uthi, kubalulekile ukuba uyiqonde imithetho kunye neemfuno zepolisi yakho.

Ezona zizathu zixhaphakileyo ezenza ukuba amabango akhatywe zezi:

Umntu lowo uswelekileyo ubese kwixesha lokulinda

Iipolisi ezininzi zokungcwaba zinexesha lokulinda ngaphambi kokuba umnikazi wepolisi okanye usapho lwakhe lukwazi ukufaka ibango.

Oku kwenzelwa ukunqanda ukuba abantu bathathe i-inshorensi kuphela xa benesigulo esibeka ubomi babo emngciphekweni.

Ukuba ngaba umnikazi wepolisi okanye elinye ilungu losapho elikhuselweyo ngaphantsi kwe-inshorensi liye lasweleka lingekapheli ixesha lokulinda, abasayi kufumana lukhuselo.

Bekukho izinto ezingafakwanga ngaphantsi kokhuselo lwepolisi

Ezinye iinkampani ze-inshorensi azizifaki izigulo ezithile ebesele unazo ngaphambili kukhuselo lwepolisi ezinikezela ngalo.

Ezi zinto zingafakwayo kukhuselo lwepolisi zinokungafakwa isigxina okanye ixesha nje elithile. Ngoko ke, umzekelo, kumnikazi wepolisi onesifo seswekile okanye ingxaki yentliziyo lunokungafakwa kuye ukhuselo laxa ethe wasweleka ngenxa yezi zigulo.

Nakuba kunjalo, xa kunokwenzeka ukuba asweleke ngenxa yengozi okanye esinye isigulo esinganxulumenanga nezi zigulo, ibango lakhe liya kuhlawulwa.

Izinto ezingafakwanga ngaphantsi kokhuselo lwepolisi ziya kuchazwa kwimimiselo nemiqathango yepolisi. Nceda uqinisekise ukuba uyayifunda ngaphambi kokuba uthathe nayiphi na i-inshorensi.

Unolwazi ongazange uluchaze kwinkampani yakho yeinshorensi

Xa uthatha ipolisi ye-inshorensi yakho yobomi, musa ukuzenza ukuba ubonakale njengomntu ophilileyo kunokuba unjalo. Kunokwenzeka ukuba uyatshaya okanye uthatha iziyobisi, okanye kungenzeka ukuba unesigulo osele unaso okanye uthatha inxaxheba kumdlalo onobungozi. Ukuzichaza ezi zinto akuthethi ukuba awusayi kuvunyelwa ukuba ufumane ukhuselo lwe-inshorensi, kodwa ukungaluchazi olu lwazi kusenokwenza ukuba ibango lakho likhatywe xa kunokwenzeka ukuba usweleke ngenxa yenye yezi zinto.

Imirhumo yakho ayihlawulwanga yonke

Ukuba ngaba, ngexesha lokusweleka kwakho, imirhumo yakho ayihlawulwanga yonke, inkampani yeinshorensi yakho isenokulikhaba ibango lakho ngokuxhomekeke ekubeni inkampani leyo yeinshorensi iyifezekisile imigaqo yokucima ipolisi ebekiweyo ngokusemthethweni. Ngokomthetho, iinkampani zeinshorensi kufanele zinike iikhastoma zazo ixesha lemfesane eliba yinyanga ngokuqhelekileyo.

Ngokwesiqhelo, ukuba ngaba awuhlawulanga emva kweentsuku ezingama60 ipolisi yakho iya kuphelelwa. Nakuba kunjalo, luxanduva lwenkampani yeinshorensi ukuba ikwazise malunga noku.

Ayingekhe ivumele ukuba ipolisi iphelelwe ingakhange ikwazise kwangaphambili. Kubaluleke kakhulu ukuba uzenze iintlawulo zakho zemirhumo kodwa ke ukuba unengxaki yokwenza oko, kungaluncedo ukuba uxoxisane ngoku malunga nenkampani yakho yeinshorensi.

“Siyakuqonda ukuba iikhastoma zethu azisoloko zinemivuzo ethe gqolo ngalo lonke ixesha. Ngoko ke, kwiimeko ezininzi siya kukuvumela ukuvuselela ngokutsha ipolisi ebisele iphelelwe yakuba ihlawulwe yonke imali ebisilela ngasemva – ngaphandle kwalo naliphi na ixesha lokulinda,” utsho njalo uVisser.

Iindaba ezimnandi zezokuba phantse kuzo zonke iimeko, iinkampani zeinshorensi yobomi zaseMzantsi Afrika ziyahlawula. NgokweAssociation for Savings and Investment South Africa (ASISA), iinkampani zeinshorensi yobomi zahlawula phantse ne99% yamabango ngo2015.

Iinkcukachamanani ezingamabango enzuzo enxulumene nokufa ezangeniswa ziinkampani ezili12 zeinshorensi yexesha elide zabonisa ukuba amabango angama35 983 ahlawulwa ngelixa engama396 nje kuphela athi akhatywa.

“Oku kubonisa ukuba iinkampani zeinshorensi ngenene zizimisele ukuzizalisekisa izibophelelo zazo kwiiklayenti zazo,” utsho uVisser.

“Thetha inyaniso, thobela imithetho futhi uhlawule yonke imirhumo yepolisi yakho uze uhlale uqinisekile ukuba usapho lwakho luya kunakekelwa ngexesha lalo lokudinga uncedo.”