Ekugqibeleni isiXhosa side satolikwa!

Phakathi kweelwimi ezinokuphimiseleka kamnandi, isiXhosa asishiywa. Nabantu basemzini abantetho ingesosiXhosa, uye ubeve belinganisa amaXhosa xa ethetha, kucace ukuba oku bakuvayo kuvakala kamnandi ezindlebeni.

Nabafundi bam abantetho isisiAfrikansi nabo bantetho isisiNgesi, ndithi xa ndisiya egumbini lokufundisela ndifike sele bendilinde ngomonde nangomdla omkhulu.

Ndithi ndisondela kumnyango wegumbi lokufundela ndibe ndibeva benqashaza oonoqhakancu, kukhala -Q- iqaqa; -C- icici; -X- ixoxo, bambi bade baqhoboshe amalwimi besithi, “ndiqhel`ucheb`ixheg`inkqayi,” kungenjalo besithi, “ndachola itiki eQonce, ndathenga ngayo eXesi.”

Kuko konke oku kunambithwa kolwimi lwesiXhosa ngabafundi, xa ndibafundisa kwimixholo ethile yonxibelelwano esiXhoseni, baye bacele ukucaciselwa oko ndikuthethayo nendikufundisayo ngesiNgesi okanye ngesiAfrikansi.

Xa kulapho ke, ndiye ndibaphendule ngentetho esikhula siyiva, ntetho leyo ithi, “IsiXhosa asitolikwa!” Ngenxa yale ntetho, abafundi bam bebephela bekhuthazeka besiya kuziphandela oko bebefuna ukukuqonda kum, nam ke phofu iinjongo zokungabatolikeli ikukuba ndifuna bazimisele kulwimi lwakowethu, baye kunxibelelana namaXhosa kwaye baqonde kuwo ngezangotshe zesiXhosa nangobuncwane baso.

Ngokwenza oku abafundi basemzini baye bakhulelwe kukubahlonipha bonke abo bantetho isisiXhosa, bangapheleli nje ekuhlonipheni abafundisi-ntsapho babo kuphela, kuze kukhule nokuxabisa kwabo ulwimi kwanenkcubeko yethu maXhosa.

Akukho nto imbi ke ngaphezu kwale yokuba sithi thina bootitshala bolwimi sifundisa oko sikwazi kusemgaqweni ngolwimi lwethu, suka kwiindawo esihlala kuzo kwenziwe oko kuchasene nemveli yethu kwanezifundo zethu zolwimi.

Indiphatha emanyeni into yokujongelwa phantsi kwesiXhosa nokudodotyaliswa kweenqobo zesiko lethu, ingakumbi oku kusenziwa kwasithi maXhosa. Mzi kaNtu, niya kukhumbula ukuba kula veki yesibini kule nyanga igqithileyo yoMqungu, ndihlomle ngokuyalwa kwamaKrwala ngesiNgesi.

Lo mhlomlo uwushukumise kanobom umzi, bambi besithi bothukile, bambi besithi ayibahluphi into yokungena kwesiNgesi kwisiko lethu elinenkqayi.

Okubalulekileyo umyalezo ugqithile mawethu, kusele nje ukuba umntu nomntu abone okunokwenziwa ukuze ulwimi lwethu lungathi xa lutshabalala, kutshabalale nesiko lethu, kuba kuya kuthi kwakubhanga isiko, kubhange nathi. Kule veki iphelileyo, nditsalelwe umnxeba ngomnye kubafundi bephephandaba eli I’solezwe, endazisa ukuba liya likhula ihlazo lokugquba kwesiNgesi kumasiko angemveli yethu, ingakumbi kweli lolwaluko.

Lo mfo ndingazi kumchaza ngagama, uthi uhlala kude kufuphi nala dolophana yaseSikapini, phakathi kweKaradokhwe neKomani.

Uthi inqaku lam lokuyalwa kwamakhwenkwe ngolwimi lwesiNgesi limkhumbuze ihlazo elenzeke kule dolophana yabo kulo nyaka uphelileyo, kwinyanga yeSilimela.

Uthi iqela labakhwetha belali yakowabo abebelishumi ethontweni, belikhankathelwa ngamadoda amabini anamava nangayanga ncam esikolweni.

Uthi umangaliso kwelo thonto ibikukuba bonke abo bakhwetha, bebefunda kwizikolo zabucala nezifundisa isiNgesi njengoLwimi lwaseKhaya, kunye nesiAfrikansi njengoLwimi lokuQala Olongezelelweyo kuphela.

Kwabo bantwana bangamaXhosa njengabo bebesesuthwini, isiXhosa bebesifunda xa benzinyelwa okanye bengenamdla kwisiAfrikansi, kwaye besifunda bengasiniki ngqalelo ncam.

Kulo mba, uphando luveza ukuba xa abazali bengaluniki ixabiso ulwimi emakhaya, nenzala yabo ayiluboni luxabisekile olo lwimi. Ndothuke ndaphantse ukuwa xa lo mncethezi wam esithi, “abazali babakhwetha baye baqesha (beza kuhlawula ke phofu), itoliki eza kutolikela abakhwetha oko kuthethwa ngamakhankatha, betolika ke phofu ukusuka esiXhoseni, ukuya esiNgesini.

Ngenxa yoku, ndithi mawethu, ekugqibeleni nesiXhosa side satolikwa. Oku kutolika bekuquka imiyalelo enikwa abakhwetha ngamakhankatha, iimfundiso ezigxile ekuziphatheni kwabakhwetha ukusukela kwixesha abasesuthwini ngalo ukuya kuma kwelobukrwala nobudoda ngenkqu.

Kuhlahlelo lwam lwale meko, ndifumanisa ukuba nokuba siyathanda okanye asithandi, kucacile ukuba isiNgesi nezinye iilwimi zasemzini ziyinxalenye yobuntu bethu kwaye aziyi ndawo. Aziyi ndawo kuba zezona zixatyisiweyo ziintsapho zakwaNtu kuquka nabantwana bezo ntsapho.

Iphelile namhla intetho ethi “isiXhosa asitolikwa”, kuba nasi side satolikwa nakwelona siko linenkqayi nelihlonitshwe kakhulu. Mzi kaNtu, isiXhosa sisengxakini, ingathi kungekudala siza kunyamalala, ukuba omnye nomnye akakayiboni loo nto, ndinosizi.