Elingaziwayo ilizwe

Ndingomnye wabaninzi abangazi zwe limbi ngaphandle kwelo bahlala kulo, ndingenawo nomnqweno ke kambe. Ingxoxo yam isoloko isithi kuninzi endingakwaziyo ngeli lizwe lam, ukufuna ukwazi elinye akusayi kuba bubulungisa ke ngoko.

Entloko kule veki (ngeCawa), ndithathwe ndayophoswa kwelinye ilizwe nebendihlala ndisithi amanakanibe endinawo ngalo andanele.

Ndifumanise ukuba ndisekude ukuba ndilazi, ndahlupheka nangakumbi kukuthi kanti ndisasilela kangaka nje ukulazi lingummelwana esingahlulwanga nalucingo. Ukungahlulwa nalucingo kuthetha ukuba asilizwe limbi koko yimida yobuyatha.

ISebe lezeMfundo leMpuma Koloni, ngeprojekthi yalo yoLwimi lokuThetha ngeZandla loMzantsi Afrika, lisityhilele banzi ngelizwe lezithulu.

Lisazise okuninzi ngolwimi nenkcubeko yezithulu kumsitho obubanjelwe eNU 15 eMdantsane, kusaziswa ngokusesikweni le projekthi. Abantu abazizithulu siphila nabo, nakwabo kungekho zithulu kumakwabo bahlala besiva ngobuthulu.

Kodwa ngenxa yobuyatha, isizwe asikuthathelanga ngqalelo oku ithuba elide, de kwakho umsantsa omkhulu phakathi kwethu nabo ngokungathi bakwelinye ilizwe. Banolwimi lwabo nenkcubeko yabo, njengabo nabaphi na abantu abadibana ngolwimi nenkcubeko kweli lizwe.

Urhulumente wedemokhrasi iimbedlenge neenkedama neziqhwala, nabantu abanezinye iziphako zomzimba, nezikhwasilima, ubanike indodla ukuze bafeze izidingo zabo ezizodwa.

Izithulu, nangona nazo zilufumana uncedo lobukhwasilima, kodwa ezona nto zingundoqo ebomini bazo, ulwimi nenkcubeko, zibethwe ngoyaba.

Ukushiya ngaphandle ezo nto zimbini emntwini kuthetha ukuba ushiye uqobo lwakhe. Umntu ngumntu ngolwimi nenkcubeko, ze alekelise ngenkolo.

Ulwimi lokuthetha ngezandla, nekuphela kolwimi olusetyenziswa zizithulu, buninzi ubutyebi obumele kwaziwa sithi “bothethayo” kulo.

Kolu lwimi into ibizwa ngobunjalo bayo nangegama layo, itoliki iqhiyaze ifune izihlonipho nangona zingekho kolu lwimi. Izinto esithi mna nawe zizithuko, kulwimi lokuthetha ngezandla zizibizo nezenzi, kungakhathaliseki nokuba kuphi na.

Ecaweni umfundisi osisithulu uthe ecacisa ngobudlavu bonyana wolahleko ekubuyeleni kwakhe kuyise, wazekelisa ngokurhama ukwenza umfanekiso-ngqondweni ngobumdaka bakhe, itoliki yona ikhethe ukuthetha ngokosula iimpundu; ndatsho ndathi “ihlangene!” EmaMpondomiseni siyakwahlula ukurhama nokwasula.

Abacimeli xa bethandaza. Bathi ukungacimeli kwabo kukuba indawo yokungasebenzi kweendlebe ithathwe ngamehlo, ngako oko umthandazo bayawujonga abawumameli. Ndaza ndakuva zwindini!

Lisebenzile iSebe lezeMfundo leMpuma Koloni ngokuza nale nkqubo. Lisivule amehlo ekuthe kanti sijongile nje asiboni, lisivule iindlebe ekuthe simamele nje kanti asiva, lisityhile ingqiqo ekuthe sinobuchopho nje kanti asinangqondo!

Kunini ngoku ukuba makube kanti ulwimi lokuthetha ngezandla, nekuphela kolwimi oluthethwa ngabantu abazizithulu, asikalwenzi ulwimi olusemthethweni kweli lizwe?

Ingaba oku sikwenzayo asikuko na oko kwenziwa ngabacinezeli bethu? Abacinezeli bethu basifuthanisele iminyaka engaphezu kwamashumi amane, thina mingaphi le sele sibafuthanisele yona abantu abalwimi likukuthetha ngezandla?

Sivumelene noMphathiswa wezemfundo kweli leMpuma Koloni, oHloniphekileyo uMnu Makupula, ukuba isenzo sokuyekela ukucinezeleka kwabolwimi lokuthetha ngezandla sisenzo esingafanelwe kuxolelwa – ukuphilisa abantu kwilizwe elingekhoyo elizweni labo! Elowo kulo msitho umke engazilibali ubutyala anabo ngakubantu abazizithulu. Isilogeni sale nkqubo kaMphathiswa Makupula esithi “Ukudilizwa kothango lobulolo kwabangeva ngeendlebe,” nebenegalelo eliphambili iPanSALB (Mpuma Koloni) ekusakheni, sithetha lukhulu. Maludilizwe uthango lobulolo!

Phantse zonke iindawo zoncedo lukarhulumente azinazitoliki zolwimi lokuthetha ngezandla, zimbini ntathu ezinazo.

Izithulu kufuneka zixhomekeke kwinceba yabamelwane abalwaziyo ulwimi lwabo okanye baqeshe iitoliki ukufumana iinkonzo zasimahla. Ndaza ndakuva zwindini!

Goba msenge iibhokhwe zikutye.

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.