EyoMqungu ayifuni ukuphela!

Itsalile ke le nyanga yoMqungu. Ingathi ayide iphele. Neendaba zisatsho ngokunjalo. Zininzi izinto esele zenzeke kule nyanga nje inye; ingakumbi kwicala localucalulo ngokobuhlanga. Nathi, kweyoMdumba sisungula inkqubo yokulwa ucalucalulo ngokobuhlanga. Kuphinde kubekho imbalela engade iyeke ukusikrwitsha kweli phondo.

Sibangangena kwiivenkile neevenkile sifika kukho iimbombozi zamanzi ezishiywe ngabathengi ngethemba lokuba zakusiwa kumafama ahlelelekileyo kweli xesha lokoma okungaka. Norhulumente uyazama kwelakhe icala, bambi xa beqhula bade bathi “ukuba nje kungakhululwa ikumkani yabaThembu ingaphela yonke le mbalela!”

Bambi babhenele kwiiCawe ngomthandazo. Inene utshintsho lwemozulu yinto apha ekhoyo. Sisibetho santoni na esi?

Ngethemba lokuba iyakuthi iphela le nyanga sakube sibona utshintsho. Singagxilanga kakhulu kwiingxaki zethu kweli phondo, sikwanazo neendaba ezimnandi!

Iphepha lethu liyakhula!

Sikhe sathi ukukroba amanani ethu kwezi veki ziphelileyo safumanisa ukuba liyanda. Sibulela kuni!

Sikwanethemba lokuba kule nyanga izayo sakufumana amanani axhome mpela. Ukukhula kwephepha lesiXhosa kukukhula kwesizwe samaXhosa ngokubanzi. Ukuba singalichana eli phepha, libe lelona lakhe lalikhulu kweli laseMpuma Koloni singabe sakhe isithuthi sezimvo zabantsundu kwaye sibe sincedisile ekugrumbeni amathuba kubabhali abatsha besiXhosa.

Ukuba eli phepha lesiXhosa likhula lide libesisiqhelo lo nto ingadala iimeko apho nabani na onqwenela ukuziqalela elakhe iphepha lesiXhosa, okanye imagazini, uyakuthi afike kumhlaba ofumileyo, kumhlaba ovumayo. Noko, ingathi imfazwe ka “Sinzima isiXhosa!” noo “Andikwazi ukufunda isiXhosa!” siyayiphumelela. Ibisixaka qho into yokuba umXhosa angabinayo nentlantsi yeentloni xa esithi akakwazi ukufunda ulwimi olu lwakhe.

Masiqhubeni, noko emva kwale nyanga inde sinethemba lokuba ezilandelayo zakubabhetele.