Ezidlulileyo zishiye ngemva, ujonge ebomini

Amalungu ebandla iHoly Fellowship of Christ Ministries apho ebedibene exoxa malunga nemiba yamaninaumfanekiso: Siyanda Zakhe

Kumaxesha amaninzi ukubambelela kwinto esele yadlulayo kuko okubambezela uluntu lungaqhubekeki nobomi, ingakumbi olo sele lukhe langamaxhoba eenzingo zobomi.

Oku kudizwe nguMfundisi uNokuzola Ngqokola webandla iHoly Fellowship Christ Ministries eAmalinda eMonti, ngethuba amanina amabandla ahlukeneyo ebambe iLadies Tea esakhana kwaye exoxa nangezidla amanina. La manina ebephantsi komxholo othi “Chosen for a purpose” into ethetha ukuba “ukhethwe ngenjongo”.

“UNkulunkulu waba nenjongo ungekabikho ngobomi bakho. Nasekukhuleni kwindawo akubeke kuyo ukubeke ngenjongo, emsebenzini, enkonzweni, nakowenu kule ndawo ukuyo ayikokuthanda kwakho kungentando yakhe. Iimeko osewukhe wadlula kuzo azithethi ukuba sisiphelo sobom eso. Masohlukane nokubambelela kwinto esele yadlula usibeke ngebom kuba efuna sazane naye uNkulunkulu,” utshilo uNgqokola.

UNgqokolo uthi indibano ibiyeyokwakhana kwamanina asezinkonzweni kwanokomelezana njengoko amanina ingabona bantu bajongene neyona micelimngeni. Uthi anoxanduva lokuba zizikhukukazi zekhaya kwanezesizwe.

Eminye yemicelimngeni ejongene namanina ibasemitshatweni. Esithi ngumthandazo kuphela osombulula iingxaki ezinjalo.

UNgqokola uthi kungoko kubalulekile ukuba kuditywane ngamanina athandazisane ukuthulana imithwalo.

Wongeze ngokukhuthaza uluntu, ngelithi “Kwathuba livelayo libambe ngezandla zozibini umtsha umdala sukuzoyikisela uthi yinto yabantu abathile.” Uthi kuba xa lifikile ixesha awunokuliqaphela.

Amanye amabandla ebekulendibano, liqela iBhengu Ministries, Restoration Centre, Healing Life Apostolic Church kwakunye namanye.