Ezinye zezehlo ezenzeke eZithulele Road

1. EyeKhala 2016: Indoda eneminyaka engama-32 yabhubha ihlatywa yindoda enama-58 eminyaka ebusuku ngempelaveki.

2. EyeThupha 2015: Indoda engaziwayo yabonwa ibhubhile eZithulele Road, inamanxeba okuhlatywa.

3. EyeThupha 2014: Intwazana eneminyaka elishumi elinesibhozo yaxhwilwa ngamadoda amane ihamba nesinqandamathe sayo isuka KwaKiro isiya eMsobomvu. Kukholeleka ukuba yadlwengula le ntwazana phambi kokuba ikhululwe kwakhona.

4. EyoMnga 2014: Kwafunyanwa umzimba wendoda enama-37 ngentseni yempelaveki ngakwaKiro, inamanxeba okuhlatywa.

5. Tshazimpuzi 2013: Indoda enama-31 yaxhwilelwa imoto yayo yohlobo lweFord Ranger izonwabele ngentseni yempelaveki KwaKiro. Le ndoda yaxhonyiswa ngamadoda amathathu ngemela.

6. Canzibe 2011: Umnini wendawo yentselo iDrop Inn uCraig Hulley wadutyulwa kwesi sitalato emva koko isithuthi sakhe saqweqwediswa ngamadoda amahlanu. UHulley wathathelwa amakhadi ebhanki nemali. Imoto yakhe yaphinda yafunyanwa.