Faka isicelo senkxasomali yokufunda, uyacelwa ngabakwaNSFAS

Kushiyeke iintsuku ezisibhozo phambi kokuba kuvalwe inyoba yokufaka izicelo zenkxasomali yabafundi ehlohlwa ngurhulumente iNSFAS (National Student Financial Aid Scheme).


Umhla wamashumi amathathu kweyeNkanga ngumhla wokugqibela wokufaka izicelo kwiNSFAS.

AbakwaNSFAS bathi iMpuma Koloni, Freyistata, Mntla Ntshona, Mntla Koloni neNtshona Koloni zihamba emva ngokwamani ezicelo. Ngenxa yoku iNSFAS ithumele amagosa ayo kumaphondo olithoba oMzantsi Afrika, ingakumbi kula maphondo anamanani aphantsi ngokwezicelo.

Kule veki iNSFAS ibhengeze ukuba sele ifumene izicelo ezingaphaya kwama-365 922.

Namhlanje abakwaNSFAS baseLusikisiki kwi-Ingwe FET College, ze ngoMvulo baseMthatha logama ngomhla wamashumi amathathu beza kube beseMonti.

AbakwaNSFAS bathi zamkelekile izicelo zabo baphumelele uGrade 9 nabafuna ukuya kufunda kwiikholeji zoqeqesho (TVET). 

Le ngxowamali ikwathe ulutsha olungasafundiyo noluphumelele uGrade 9 ukuya kuGrade 12, olunqwenela ukuya kwiiTVET, lungafaka izicelo. 

Izicelo, kwabafuna uyokufunda kwiiTVET nakwiiyunivesithi, zisavuliwe de kube ngomhla wokugqibela kweyeNkanga. 

Izicelo zifakwa kumnatha ngokuzenzela i-akhawunti ku www.nsfas.org.za.

Xa ungenayo ikhompyutha okanye ifowuni ene-intanethi ungatyelela kwezi ofisi ukuze uncedakale: National Youth Development Agency (NYDA), amathala eencwdi asekuhlaleni, Government Communication and Information System (GCIS), Thusong Centres, kwanamaziko ophuhliso lootitshala ezithili (District Teacher Development Centres) phantsi kwesebe leMfundo esiSiseko.