Faka isicelo sikaNSFAS ngoku!

Ingxowa-mali yabafundi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ihlab’ ikhwelo kulutsha lwaseGcuwa neendawo ezingqongileyo ukuba luzimase umsitho ojolise ekukhuthazeni abafundi nolutsha olungaphangeliyo ukuba lufake izicelo zenkxaso-mali kule nkampani.

Lo msitho uza kubanjelwa kwiholo yaseMsobomvu eGcuwa emini emaqanda ngoMgqibelo (umhla wamashumi amabini ananye kule nyanga). Oku kwenziwa phantsi kwephulo iFaka Isicelo Ngoku (Apply Now).

Ixesha lokufakwa kwezicelo lakuvalwa ngomhla wokugqibela kwinyanga yeNkanga. Abaselungelweni lokufaka izicelo ngabafundi bebanga leshumi (Grade 12 ), okanye ulutsha olungaphangeliyo olufuna ukufunda eyunivesithi okanye kwiiTVET Colleges.-Sithandiwe Velaphi