Fannie Masemola: ‘Siza kulikhusela uvoto’

UFannie Masemola nguMkomishinala wamapolisa kuzwelonke.

UMkomishinala wamapolisa kuzwelonke uFannie Masemola uthi amapolisa akhe azakubaqeqesha abo bazama ukuphazamisana nolonyulo lukazwelonke oluqhubayo kweli. Ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga kuqale ulonyulo ekulindeleke ukuba kugqitywe ngomhla wamashumi amabini anethoba kuCanzibe.

Zibonakele kwangoko iimpawu zokuphazanyiswa konyulo ngabo bavakalisa intlungu malunga neengxaki abajongene nazo.

Ngomhla wokuqala wonyulo ngamaziko angaphezu kwekhulu angakhange akwazi ukuqalisa ukusebenza ngokwengxelo yeKomishini yonyulo kuzwelonke i-IEC.

Ethetha neqela lamapolisa eHarrismith nekulindeleke ukuba athunyelwe kwiphondo laseKZN, uMasemola uthi ngenene amapolisa akhe awazukuhleka.

“Lishumi elinesixhenxe lamawaka amapolisa athunyelwe kwiphondo laseKZN, sijonge ukugalela amanye amapolisa kwakho kwela phondo ukuze sinqande ingxaki,” kutsho uMasemola.

Oku kwenzeka nangona sele zibonakele iimpawu zoqhankqalazo kwiindawo eziquka uMthatha neGqeberha eMpuma Koloni. Abahlali baseMthatha eMpuma Koloni bawaxakekise abaleka amapolisa izolo, logama abaseJoe Slovo eGqeberha beqale ngentseni ngomhla wamashumi amabini anesibhozo.

“Zizikhululo zovoto ezingamakhulu amathandathu ezichazwe ukuba zikwindawo ezinokuba neengxaki, eli nani ke lalamaziko ovoto lihla linyuka, ngoko ke kumele ukuba silungele yonke into enokwenzeka,” kucacisa uMasemola.

UMasemola uqinisekise ukuba uninzi lwezikhululo zovoto ezinokuba neengxaki zikwiphondo laseKZN.

“Amapolisa oMzantsi Afrika akulungele ukukhusela ngaphandle kwengxaki abavoti, amagosa weIEC kwakunye namaziko okuvota kuzwelonke,” uthembise watsho uMasemola.

Ngenxa yoqhankqalazo obeluseMthatha bekuvaleke iindlela eziquka uN2 kwakunye noR61. INkulumbuso yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthembise ngelithi umthetho uzakudlala indima yawo kwabo baphange izigadla eMthatha.