Fika Uphila

FIKA UPHILA Vityo-o-o,vityo-o tyo-o Ikhwelo lityala baqhubi bezwe lakowethu Kwaba ngasa sagixa Kwaba ngasa sangcwaba Isizwe sifa ngomcing’omnye baqhubi Bonk’abaqhubi bezithuthi Mabaphindel’ezikolweni zokuqhuba

Abayaz’imithetho yendlela mabaphinde Wen’amqhub’ongeva kuxelelwa Wena mqhub’ongu Nozwilakhe Wena mqhub’onguNodeliziyalo Wena mqhub’ongu Phikaphele Wena mqhub’ongu

Ndilunge ndinje Ethe aph’iimpepha zokuqhuba Wenjenjeya ukuyothi vu ejele kuzosind’imiphefumlo emininzi Inguqu baqhubi bezwe lethu

Usathan’ungaphandle ngebheyile kulo bhubhane Kaloku akanampepha zokuqhuba Kunjal’onj’oku akaseli tywala Nani bakhweli bezithuthi Khanizole ezindleleni bo!

Musani ukubantyontyela abaqhubi Ngokuthetha unothanda ocaphukisayo. Ndee sithe.