‘Fundani nohlukane namankazana’

Inkokheli yombutho iCOPE yethule umqulu wezithembiso eOrient Theatre eMonti Umfanekiso: BHEKI RADEBE

URHULUMENTE okhokelwa yiCongress of the People (Cope) uza kunika ithuba ulutsha ukuba luyokufunda simahla eyunivesithi, kodwa iza kuqhawuka ibhobhile ukuba nje olu lutsha lufulathela iincwadi ngenxa yesimetsho.

Esi silumkiso senziwe nguMongameli weCope uMosiuoa Lekota ngethuba ephehlelela umqulu wezithembiso weli qela eOrient Theatre eMonti ngempelaveki.

“Urhulumente okhokelwa yiCongress of the People uza kunika ulutsha ukuba luyokufunda esikolweni, kodwa into esingayifuniyo yile yokuba ulutsha luye esikolweni luyokujongana namankazana. Kufuneka nifunde, ningayi esikolweni ukuyokugeza,” utshilo uLekota.

ULekota ukwalumkise uluntu ukuba phantsi kwalo mbutho, ukufumana imali simahla iya kuba yinto yezolo.

“Siza kuninika umsebenzi, nirhole. Asizukuninika imali simahla ukuze nithenge icuba. Asizukuninika imali yokuba nihlale phaya emakhaya, ningenzi nto. Xa usebenza uba ngumntu onoxanduva.

“Umntu ohleli ekhaya engasebenzi, uza kuyisela utywala imali xa eyinikwa. Lo mntu makaye emsebenzini ukuze arhole.”

ULekota uphinde wothusa elo holo laseOrient Theatre esithi makohlukwane nento yokuba kukho abantu abamhlophe okanye abelungu.

“Akukho mntu ekuthiwa ngumlungu kweli lizwe loMzantsi Afrika. Bonke aba bantu ngabantu bebala, kodwa ke andizukungena nzulu apho.”

Kwabo balandeli beCope bebezimase lo msitho, uLekota uthe: “Noba ningazibona ingathi nibancinane [apha eOrient Theatre] kodwa nibaninzi kakhulu. Abantu abaninzi kweli lizwe bafuna inkululeko, ubulungisa, uxolo kwanekamva eliqaqambileyo.”

“Ndiyavuya kakhulu kuba noxa nje nibonakala ngokungathi nibambalwa, nibaninzi kakhulu phambi kwam. Kuthatha igcuntswana labantu ukutshintsha ihlabathi”

,” utshilo uLekota.

ULekota ukwathe umbane uza kufumaneka simahla, kodwa uluntu kuza kufuneka luwuhlawulele irhafu, ze waphinda wathi ukujongwa kwebala ebadlalini (quota system) kuza kuphela phantsi kombuso wakhe.

Ukwayibethelele eyokuba ukuthathwa komhlaba kwabamhlophe kuyakhabana nomgaqosiseko.