HALAAALA!! Njingalwazi D.N. JAFTA

Kazi ngaphandle kwakho ngekuyini na?

Kaz’ umzi kaNtu ngewugunkcuza kwesinjan’i sithoko-thoko?

Inene inkweth’ uyikhucul’ emehlwen’ abaNtsundu,

Inkungu igabukile, ubumnyama badedel’ ukukhanya.

Qhawekazi

Ngenene uyimaz’ehlobo.

Mehlo makhulu abangela ubuphakuphaku

Imigqeku nemigqutsuba iyakundingqinela

Lizwi limyoli lidal’ unambitheko

Vul’indlela

Qhula lendalo chule lentetho.

Okunene uyingcaphephe kwaChwephesha.

Kuwe isizwe sazuza kwamhla mnene.

Kuba wasiqondisa ukuba imfundo liqanda,

Eliqhufukileyo landul’ ukuqandusel’ engqondweni

Liqale liqhakaz’ ikamva – ikamva leengqondi.

Sithi kuwe Nonxa Mazi yehlobo

Vul’indlela

A! Vulindlela Sithwala ndwe, Qhawekazi!

Bahlohl’abaNtsundu basetyhin’ubavulel’indlela

Njingalwazi weenjinga zakwaXhosa xho

Mthindin’ ovez’ iziqham’ ezinesongo kuncwadi lwesiNtu

Ntombindin’engasaziy’isicakathi]

Ndlezan’ eyanyiselel’ oonjingalwaz’ ooSatyo,

OoYekela , nabo kambe sele benjingalaz’ ezulwini.

Impumelel’ ibhalwe kuwe Nompumelelo.

Yang’ uMvel’ ingqang’ angakolulel’ imihla qhawekazi

Wenjenjal’ ukunyel’a mafutha x’ isibane silonzilonziza

Silonzilonziza kooMatyumz’abatyumz’isiXhosa samaXhosa

Ngenxa yokuswel’ukuqonda

Sikubonga ngokungazenzisiyo MaXaba mtshana

WamaBhele, ooKhuboni, ooMafu kaLanga.

Qhawekazindini lengqondi

Uyibamb’ ungayiyeki kuba kusekuuuuud’ engqinibeni

Xaba , Mjoli, Linda . Zibindi, Nonxa, Mlotya, Nombombo, Zinde

Mashwabad’iinkomo neempondo zayo

Ngxatsho ke ntombi yase-Afrika!

Afrika! Owu ! Afrika ! Afrika !

Huntshu – * -* -* -* -* !!!