Halala kumfama uSiphesihle Kwetana!

Injinga kwezolimo kumanina eMpuma Koloni uSiphesihle Kwetana. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.

Ngenene ulimo nokufuya lubizo, kwaye bambalwa ababiziweyo kulo msebenzi osebenzisa amandla nengqonqo, uSiphesihle Kwetana ngomnye wabo. USiphesihle Kwetana uphumelele ezona mbasa ziphambili kumsitho wokunikezelwa kweembasa kumanina ahamba phambili kwezolimo eMpuma Koloni.

Imbasa yokuba ngoyena mfama uphambili kunabo bonke, nembasa yokuba ngoyena mfama ongumthengisi kwinqanaba eliphezulu uzithathile. UKwetana ulima phezu komlambo uTsitsa kufutsane nedolophu yakuQumbu evelisa iindidi zemifuno, uyathengisa ukwaqeshe abantu abathi bondle iintsapho zabo.

Ukwalima ngamandla kufutshane nedama laseMthatha evelisa ukutya okuthi kamva kuthengiselwe iivenkile ezininzi kwindawo ezingqonge uMthatha.’ “Ndiyavuya kakhulu ndiyabulela kwiSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle eMpuma Koloni ngokubona imisebenzi yam yezolimo,” evuya utsho uKwetana.

Imbasa nganye kwezi iphethe imali ecacileyo, amafama akhuthazwa ukuba azikhulise ngale mali ukuze aqhubeke evelisa ukutya. “Le mali izakundincedisa ukubhatala imirholo yabasebenzi, ndithenge isondlo semfuyo, ndikwazi ukugqibezela izixhobo zesilarha endizama ukuyenza, ndigqibezele nedama endizama ukulenza efama,” kutsho uKwetana.

Uthi ukukhulisa kwakhe isilarha kuzakwenza ukuba akwazi ukuthengisa inyama yakhe yeenkukhu azifuyileyo kwanenyama yeehagu ngoku njalo. “Kulutsha olunqwenela ukuqala kwezolimo, mabazithembe, ulimo yinto engaphelelwayo, abantu bahlala befuna ukutya yonke imihla, kufuneka sifunde ukukhuthala ukuze sibenekamva,” kutsho uKwetana.

Ipikoko yezolimo uSiphesihle Kwetana. UMFANEKISO: UTHUNYELWE.

USiphesihle Kwetana yinzalelwane yendlu ezala uNjingalwazi Mntuwoxolo Kwetana owaziwayo ngababhali, abafundi nabalandeli bolwimi lesiXhosa eCacadu. UKwetana kulindeleke ukuba ayokumela iMpuma Koloni kukhuphiswano lezimbasa kuzwelonke ungaphelanga lo nyaka.

Ngenxa yokukhula komsebenzi wakhe wezolimo uKwetana wasungula inkampani ebizwa ngokuba yiSiphe Development and Capacitation Agency (SIDECA). I’SIDECA le ngugalele bhayi wenkampi equka wonke umsebenzi kaKwetana wokulima nokufuya kumanqanaba ahlukeneyo.

“Ndiqhuba uphando ngoku ndikhangela ukuba yeyiphi intlanzi ethandwa ngabantu kuba ndifuna ukuyikhulisa ndiyithengisele abantu, kungoko sisenza idama,” utsho uSiphesihle Kwetana.

Lo mfama ophume izandla usebenzisa ifama ekumhlaba ozihektare ezingamashumi amabini anesihlanu kuKaplan eMthatha. “Ulutsha maluyeke ukuthi ulimo yinto yabantu abangafundanga, okanye ulimo yinto yabantu abadala abadla umhlala phantsi ulimo yinto ekhoyo ekhulisayo kulutsha,” kutsho uKwetana. Yimali ekumakhulu amathathu namashumi amabini amawaka (R320 000) abuye nayo ngenxa yezimbasa uKwetana.

Ekhuthaza amafama athatha inxaxheba kwezolimo uMphathiswa weli Sebe eMpuma Koloni uNonkqubela Pieters uthi. “Sithi halala kwabo baphumeleleyo, kodwa ke niphumelele nonke kuba kwa ukuba nithathe inxaxheba kuthetha ukuba nizinjinga, hambani ke niyokukhula kwezolimo.

“Ndinqwenela ukuba nikhule kwezolimo ukuze nikwazi ukuba ngamanina azimeleyo angaxhomekekanga, niyalibona ilizwe ukuba likhohlakele njani, kwaye ukuxhomekeka kwethu kuyasibulalisa, kuyasixhaphazisa,” uvale ngelo uPieters.