‘Hamb’ uyozivavanyela isifo sephepha’, uMphathiswa uyalele uMasualle

UMphathiswa wezeMpilo uGqirha Aaron Motsoaledi ethetha eMdantsane UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

UMphathiswa wezeMpilo, uGqirha Aaron Motsoaledi, uyalele iNkulumbuso uPhumulo Masualle ukuba iyozivavanyela isifo sephepha, ukuze yazi ubumme bayo.


Ethetha eMdantsane ngoLwesihlanu apho urhulumente ebedibene khona ukukhumbula usuku lwehlabathi lwesifo sephepha, uMotsoaledi ubuze uMasualle ukuba uzivavanyile kusini na ukuhlola ubumme bakhe kwesi sifo.


Ngolu suku, ngakwibala eliseSisa Dukashe, bekukho iinkonzo zokuvavanya izifo kuquka neso sephepha.


Ukuphendula umbuzo kaMotsoaledi, uMasualle uthe akakhange azivavanye.

UMotsoaledi uye wayalela uMasualle ukuba ayokuzivavanya, ze iNkulumbuso yanqwala intloko ukubonakalisa ukuba iyawuthobela lo myalelo.


UMotsoaledi akakhange aphelele apho, ubuze uSodolophu waseBuffalo City, uXola Pakati, ukuba uzivavanyile kusini na. UPakati naye uthe akakhange azivavanye, ze wayalelwa nguMotsoaledi ukuba alandele uMasualle.


UMotsoaledi uthi zintlanu iimpawu eziphambili ekufuneka ubani aziqwalasele, ze emva koko ayozivavanyela esi sifo. 

Kodwa ukungabinazo iimpawu akuthethi ukuba kufuneka ungayozivavanya.


Ezi mpawu kukubila ebusuku, ukukhohlela isithuba esingaphaya kweeveki ezintathu, ukonqena ukutya, ukwehla esiqwini kwanokugabha igazi.


UMotsoaledi ukwathe xa kukho umntu onesifo sephepha emzini kubalulekile nabanye ukuba bazivavanye.