Hamba kahle Bro Willie!

AVELE macala onke amazwi ovelwano emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kukaNjingalwazi William Kearapatse Kgositsile (79), igqala lomzabalazo. 

UBro Willie nanjengoko ebesaziwa, ubhubhe ngoLwesithathu eRawutini emva kwengulo engephi. 

UMongameli weli uJacob Zuma ungenelele ukuvakalisa amazwi ovelwano kusapho lweli gqala lezopolitiko elizibalule ngosiba lokubhala iincwadi. 

“Sivakalisa amazwi ovelwano angazenzisiyo kwikhaya lalo mbhali nembongi yodumo, igqala lomzabalazo wenkululeko,” utshilo uZuma. 

Ngenxa yomsebenzi wakhe ongcwengileyo ekubhaleni imibongo noncwadi, uKgositsile ufumene ezona mbasa ziphambili kweli eziquka iNational Order of Ikhamanga.

“Ngomsebenzi wakhe ebehlonitshwa, enikwa imbeko nangaphandle kweli loMzantsi Afrika ngenxa yomgangatho womsebenzi wakhe kwezenkcubeko, amazwi ethu ovelwano aya kusapho lwakhe, wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo,” uthethe watsho uZuma. 

UKgositsile ubhubhele kwisibhedlele saseMilpark eRawutini ngentseni ngoLwesithathu. 

Ukugqama kwakhe kweli kuqale ngethuba wayebhalela iphephandaba iNew Age ngexesha lomzabalazo phantsi komhleli welo xesha uRuth First.

Ngeminyaka yoo1960 wasebenzisa isakhono sakhe sokubhala enyathela ngamandla inkqubo yobandlululo eyayixake uMzantsi Afrika.

Ngo1961 walishiya eli esiya elubhacweni eTanzania, nalapho wafika wasebenza kwimagazini iSpearhead. Ufunde kwiyunivesithi eziquka iPennslvania, Lincoln, New Hamphshire neNew York Colombia.

 INelson Mandela Foundation ithi uKgositsile uyakukhunjulwa ngentobeko noburharha bakhe, nokuhlala esenza izinto kwizinga eliphezulu. 

IThabo Mbeki Foundation yona ithi uKgositsile usebenzise ubuqili bakhe bokubhala ebuyisa isidima, ukuzingca nokuzazi kuma-Afrika. 

NguKgositsile owasungula isebe lezemfundo lombutho weANC ngexesha lombutho ubuselubhacweni. #HambaKahleBroWillie!