Hayi kambe imitshato yamakhumsha!

Ndisoloko ndizayamanisa namatyathangubo elakuthi ke mna, nangani ndingazi ukuba lona uluntu lundibeka kweliphi na icala.

Mhlawumbi ukuzibalela kule mpi ngumnqweno njee wemfene, uluntu lona lundibeka ndaweni yimbi. Ibe yidyasi kabani ke leyo, ndithi ndibik’ imbiba ube wena ubik’ ibuzi?

Ndizamana nokuthi ke, xa ndithetha ngamakhumsha andizibandakanyi mna, enokuba nam ndililo na. Kodwa xa ndithetha ngamagqobhoka ndizifaka zwabha!

Kaloku ndingulowo uthi akukho mntu ungagqobhokanga kule mihla, nathi bengubo singamagqobhoka. Ndocacisa nqakwini limbi ke ngomahluko phakathi kwengqobhoko nobukhumsha.

Ndike ndathi mna ndizekile, anditshatanga. Bendizamana nokuthi ke andizange ndiyenze la nkqubo izibalula ngelokhwe emhlophe (ukuba isemhlophe ke phofu); ndathatha umfazi ze ndakube ndilobole waza kwendiswa, kwaNontsumpa ndiwubhalisile umtshato, kule nto yobugqobhoka ndikuyo ke.

Inqabile imitshato yelokhwe kwelakuNgcengane kuTsolo, isiphaluka esele sibalelwa phantsi kweUgie ke ngulo rhulumente kanothanda. Oko ndabandim, mnye kuphela umtshato endiwukhumbulayo phaya kuthi, ngokakanina wam, umfo wasemaNgxongweni ongasekhoyo.

Nakuwo andizange ndibe mde, kuba ndandiseyinkwenkwe eqalayo ukukhahlela, ndingenandima yimbi ke kuwo ingekuko ukudla. Ndiphinde ndakokabawokazi ngaphaya kwelaMaMfengu aseMaMpondomiseni, eNkolosane.

Nakulowo ke ndandiseyinkwenkwana eyalusa amathole, akukho nto ndinokuyibalisa ngawo ngaphandle kwekuku ekwakudlaliswa ngayo ziintombi ezazicula, zinodadewethu endimzayo. Ngeliphuhlileyo andiyazi le nto ingumtshato welokhwe. Naxa abantu bethetha ngawo nditya tyum!

Sele zilinani elibalekayo ngoku izifundiswa kuNgcengane, kodwa isimanga aziwenzi lo mtshato wamakhusha. Sinabo nabazeke iintlanga, ebendicinga ukuba zinganefuthe ekubeni la madoda enze umtshato welokhwe, kodwa nkqi!

Ndike ndive kwezinye iindawo kusithiwa uyenziwa nasemva kweminyaka abantu bengumfazi nendoda, inkantsilili yendodendala icande inkundla nomabelechwakruchwakru wayo! Kodwa nkqi kwelakuthi ukuba kwenzeke oku.

Ndibuya kowokuqala ke ebendimenywe kuwo ngoku ndimdala. Apho ndibuye ndiwakhuza imfeketho amakhumsha!

Into yokuqala endiyibukele ndayibona ingumdlalo sisigaba sokufakana imisesane nokwenza izifungo komtshakazi nomtshakhe. Kukuthini ukuba umntu akhokelwe kwisifungo? Asingabatshati na aba bafungayo? Kutheni ke ngoku befakwa amazwi emlonyeni nje? Ingaba isesesabo eso sifungo okanye sesikamfundisi otshatisayo?

Ndiyeva ke kambe ukuba abatshati banako ukumnika awabo amazwi ezifungo umfundisi, kodwa sele kunjalo kuthiwa bayakhokelwa.

Ukuba ke bubuxoki obo akuxoki mna, kuxoka owandibaliselayo, kodwa yona le yokukhokelwa kumazwi kamfundisi ndizibonele ngala am. Ukuba ngenene ukufunga kwabatshati kuphela koko ndikubonileyo, makube akukho kufunga ngandawo, kudlalwa nje isiketshi!

Okwesibini ke kona ngumhlola, nondenza ndiyibhebhethe mpela le nkqubo. Zange ndiyibone mna into yokuba indoda iyalelwe yenye ukuba incamise umkayo esidlangalaleni. MaMpondomise! Abengubo bamzuzu bebengayi kusuka bamfake isagweba entanyeni na lo mzalwana, ukuthi abantwana mabancamisane phambi kwabantu abadala? Khona, iyinto yabucala nje leyo isiwaphi esidlangalaleni? Engena ndawoni yena umfundisi kuyo apho? Ndaza ndakuva zwindini! Inokuba nabantwana abaza kuzalwa sesi sibini baza kubalwa yile ndoda.

Ixhala ke kukusuka ifake isandla xa izinto zingahambi ngendlela ethi mazenziwe ngayo, njengoko sele kubonakala ukuba igalelo layo likhulu kulo mcimbi. Anithi makakrokrelwe na amakhumsha la?

Ngenxa yezi ndawo ke, mna andinobasawenza lo mtshato welokhwe, kuleyo nto yokuthi uyenziwa nokuba abantu sele beguga. Ndoogquma mna, andizufundiswa ekukhuleni ngamakhumsha. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.