Holomisa: Mayohlwaywe iANC

UMongameli weUDM uNjengele Bantu Holomisa

Umongameli weUnited Democratic Movement uNjengele Bantu Holomisa uthi eyona njongo yombutho wabo kukwakha ilizwe loMzantsi Afrika, esithi oko kwakwenzeka xa abantu bevotela iUDM.

NgoMgqibelo (umhla weshumi elinesithandathu) iUDM iza kube iphehlelela umqulu wayo wezithembiso kumsitho oza kubanjelwa eWolfson Stadium, KwaZakhele eBhayi.

UHolomisa uthi ezona zinto ziphambili zilindelekileyo kulo mqulu wezithembiso kukuba bagxile kwigalelo abanalo bengulo mbutho ekwakheni eli lizwe loMzantsi Afrika.

“Lo mqulu wezithembiso wethu ujongene nokwakha uMzantsi Afrika kwaye ucebise nokokuba ezinye iingxaki ezikhoyo apha elizweni zingasonjululwa njani na. Okunye siza kube sixelela abantu ukuba ukuze siphume kolu daka sikulo kufuneka uluntu lutshintshe indlela yokuvota, luyeke ukuvotela umbutho omnye,” utshilo uHolomisa

UHolomisa uthi beyiUDM kwakunye neminye imibutho ephikisayo yezopolitiko bakwazile ukulenza utshintsho ngokuthi banyanzele iANC ukuba igxothe obesakuba nguMongameli uJacob Zuma.

UHolomisa ubongoza uluntu ekubeni luphume luyokuvota kwinyanga kaCanzibe, luyokuvotela iUDM, apho athi iza kuthi ize notshintsho.

Uthi eli lixesha lokuba iANC ikhe yohlwaywe luluntu “ngokumosha ekwenzileyo nangorhwaphilizo elwenzileyo”.

Uthi kufuneka ngoku uMzantsi Afrika ulawulwe yimibutho ngemibutho hayi umbutho omnye.

Ukwagxininisa ukuba kwakufuneka ngoku omnye agade omnye nanjengoko esithi sele beqalile koomasipala.

abongile.ginya@inl.co.za