Huntshu! Halala kuCwayita Nondula

UCwayita Nondula ophumelele imbasa yeInternational News Media Association (INMA).

UCwayita Nondula ngumhleli womxholo weendaba zeSolezwe lesiXhosa kwakunye neEntsimini, uphumelele imbasa yentatheli ezisakhulayo kwihlabathi iInternational News Media Association (INMA).

Le mbasa inikwa abo bazibaluleyo emsebenzini wabo abangaphantsi kweminyaka engamashumi amathathu ngelizama ukubakhuthaza kumsebenzi omhle.

Ngamakhulu amabini anamashumi asixhenxe iintatheli eziphuma kumazwe ehlabathi ebezingenele kolukhuphiswano lonondaba abatsha. UNondula uqale nje ngomqheliswa kwiSolezwe ngonyaka ka2019, kulo nyaka uye waqeshwa nje ngomhleli womxholo weedaba zeSolezwe neEntsimini.

Aba bavavanywe kumanqanaba amathandathu ahlukeneyo aquka ukukhokela, iindaba nokuveliswa kweendaba nezinye. Umhleli oyintloko kwinkampani yaseAfrica Community Media (ACM) uChantel Erfort uthi lenkwenkwezi yazibonakalisa kwangoko.

“Ukusukela oko waba yinxalenye yeSolezwe, uCwayita wazibonakalisa nje ngonondaba esebenzisa ubuxhakaxhaka balamaxesha, ekwabonisa isakhono sokubanefuthe nje ngenkokheli,” kutsho uErfort.

Umlawuli oyintloko kwiACM uSandy Naude uthi ngenene bekumele ukuba afumane imbasa uNondula ngenxa yomsebenzi wakhe. “Bekufanele ukuba ayifumane le mbasa, isakhono sakhe siqatshelwe ngembasa ekumgangatho wehlabathi,” kutsho uNaude.

UNondula ufunde izifundo zobuntatheli kwiYunivesithi yaseWalter Sisulu eMonti, nekuthe kamva wafumana ithuba lokuba aqheliswe ukucholachola nokubhala iindaba kwiSolezwe.

“Ndivuya kakhulu kuba yinto ebendingayilindelanga, oko bekungenxa yokuba bendingafuni ukuzithembisa,” utsho uNondula.

Ukubhala iindaba ngolwimi lesiXhosa isengumceli mngeni ongathathelwa ntoni ngabaninzi ngenxa yokuphapha nezinye ilwimi ingakumbi isiNgesi.

“Ndivuya kakhulu yimbasa yam yokuqala lena kumsebenzi wam nje ngonondaba, kwaye ke yimbasa ekwiqondo lehlabathi,” kutsho uNondula.