Huntshu kwabo baphumeleleyo!

Amaxhala ehlile kuninzi lwabafundi ebebechophele iimviwo nyakenye emva kokuba kuthe kwabhengezwa iziphumo zabo kule veki.

Ibiyimincili nemigcobo kwabo baphumeleleyo, ukanti abo bawe phantsi bazamkele ngodandatheko iziphumo zabo.

Sithi maz’ enethole kwabo baphumeleleyo, sisithi ngxe kwabo bawe nganeno, sibakhumbuza ukuba umzingisi uyaphumelela ekugqibeleni.

Nakubeni iziphumo zebanga leshumi zibalulekile nje ebomini babafundi, kumele kuqondakale ukuba umsebenzi omkhulu wenziwa kumabanga aphantsi.

Ebethelela le ngcamango, uGqr David Harrison oyingqonyela yeDG Murray Trust eMakhanda, uthi kumele kunikwe ingqalelo epheleleyo kuphuhliso lwabantwana abaselula kwezemfundo kwaye uyayibabaza indima edlalwa ngabazali njengabafundisintsapho bokuqala.

Kwiilokishi nakwiilali esiphila kuzo sichatshazelwa bubundlobongela, sithwaxwa yindlala neenkonzo ezingundoqo zinqongophele, konke oku kunechaphaza nefuthe kwiziphumo zemfundo.

Imibutho yepolitiki iza kuncoma okanye ikhwele izehlela kurhulumente ngezi ziphumo, kodwa ayisayi kunika ngqwalasela tu kuphuhliso lwemfundo esisiseko nokukhuliswa kwabantwana.

Ibali eliqaqambisa intliziyo lakutshanje eLimpopo, uMichael Komape ominyaka mihlanu usweleke emva kokuba etshone emngxunyeni wendlu yangasese, oku kubonisa ntoni ngelizwe elinconywa ngokuba nomgaqosiseko ozingca ngamalungelo oluntu?

Abantu abaninzi beli badlikidlwa yindlala kwaye abafumani ziinkonzo ezisisiseko. Uphando lwakutshanje oluqhutywe ngabakwaStatistics SA lufumanise ukuba abafundi bakumaphondo aseGauteng neNtshona Koloni bakhala kakhulu ngexabiso lemfundo.

Khumbula kuba loo maphondo mabini ngawona akhongozela amanani aphezulu abantwana besikolo njengoko abantu besuka kumaphondo abo bekhangela amathuba angcono emfundo nemisebenzi.

Okunye okuxhalabisayo kolu phando, kufunyaniswe ukuba inkoliso yabantwana abaneminyaka eyi19, oko kukuthi abo bapase ibanga leshumi ngo2018, bayabula ezitratweni okanye bachithe unyaka bengenzi nto idibene nesikolo nangona urhulumente echithe izigidi kwiikholeji zoqeqesho nolwazi.

Ukuze uMzantsi Afrika abe lilizwe elinokukwazi ukuvelisa iziphumo ezincomekayo, kumele ziqwalaselwe zonke iinkalo zemfundo singajongi kwibanga leshumi kuphela.