I-Afrika isakhonkxiwe!

Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kule nyanga kaCanzibe, izwekazi le-Afrika libhiyozela usuku lwe-Afrika! Kumazwe onke ezwekazi le-Afrika, kuza kuhlanganwa kwiindawo ezithile kuvuselelwe ubungangamsha be-Afrika.

Le mibhiyozo iye igxile kwiintetho ezenziwa ngamaxhwangusha aziinkokheli kunye nababhali abangoompondo-zihlanjiwe kwizwekazi liphela.

Ezi ntetho zihamba nokugaxelwa kwezinxibo ezayamene nabantu kwanamasiko ahlukeneyo ase-Afrika; ukuphekwa kwezidlo zamasiko ahlukeneyo e-Afrika; imixhentso; iingoma; ukubonga; ukubaliswa kwamabali angemveli ye-Afrika kwanamaqhawe e-Afrika; ukuze ngaphezu kwazo zonke ezi zinto, ama-Afrika enze konke okusemandleni kuxoxwe kuze kujongwe iindlela zokumilisela nokuvuselela ubuntu be-Afrika!

Kumntu okhe wafumana ithamsanqa lokukhenketha izwekazi le-Afrika, wabona ubuhle bendalo nobamasiko ahlukeneyo e-Afrika, aze athelekise oku noko athe wakubona kukhenketho lwamazwe aphesheya kolwandle, lo mntu ulikhupha litsole elokuba i-Afrika yeyona ityebileyo kunamanye amazwekazi!

Ukutyeba kwe-Afrika kubonwa koovimba bayo bezimbiwa; amahlathi ayo amahle axananazileyo; indalo entle nengummangaliso koyibukayo ezalise loo mahlathi; amanzi amaninzi anencasa ngaphezu kwawo onke amanye amazwekazi; isibhakabhaka esihle nesihlala sityhilekile; umbono weenkwenkwezi nenyanga kwintsunguzi yobusuku; kunye nothando nobubele babemi bezwekazi le-Afrika. Kaloku xa usiya kumazwe aseNtshona, ukufumana isibhakabhaka esingekho ngwevu bumathumb`antaka yinqaba.

Kumazwe aseNtshona undwendwe luyazibonela, akukho mntu uzixakekisa ngomnye, kanti kwizwekazi le-Afrika sikholelwa kwelokuba “undwendwe luyabukwa”. Kungoko mzi kaNtu ndisithi, ngokwezi zibakala ndizibala ngentla apha, akukho zwekazi lityebe ukogqitha i-Afrika. Kungesi sizathu ke mna nto yasemaNgwevini ndingasoze ndilifulathele eli zwekazi lookhokho bethu!

Uninzi lwabantu ubutyebi alubuchazi ngale mimango ndiyidwelise ngentla apha, koko libuchaza ngokwezimali nangoqoqosho! Nantsi ke imibuzo kwabo bantu:

Xa amazwe aseNtshona sikholelwa kwelokuba ngawona atyebileyo xa sigxeleshe imali noqoqosho, ingaba ayesenziwa yintoni ukuba alwele ukohlula-hlulelana ngamazwe ase-Afrika?

Kutheni amazwe aseNtshona esoloko enomdla okulawula amazwe ase-Afrika xa kungekho ndyebo nanzuzo anokuyifumana kwizwekazi lethu? Mawethu ingaba siyazi phofu ukuba idayimani, igolide, imfuyo, isivuno ne-oyile, uninzi lwazo zifunyanwa e-Afrika ngamazwe aseNtshona?

Ingaba besisazi phofu ukuba ezi zimbiwa nale oyile ifumaneka kwizwekazi lethu zisalawulwa ngamazwe aseNtshona kunanamhlanje?

Kaloku thina siyazomba idayimani, igolide ne-oyile, sakugqiba sizithumele kumazwe aseNtshona, aze ke wona azicole, azigudise kwimizi-mveliso yawo, zibuye sele zize kuthengiselwa kwathina aba ngemali ephinda-phinda le besibathengisele ngayo. Xa kunjalo, ingaba ndiyaphosisa xa ndisithi i-Afrika isakhonkxiwe?

Nangona i-Afrika yazinamululayo kulawulo lwamazwe aseNtshona, uninzi lwamazwe e-Afrika asalawulwa ngemithetho yaseNtshona, nkqu noqoqosho olu lwe-Afrika, lulawulwa ngamazwe aseNtshona.

Umzekelo omhle ngulo usanda kwenzeka kutsha nje eMzantsi Afrika. Uthe uMongameli uZuma akuhlenga-hlengisa ikhabhinethi yakhe, zavela iinkampani zohlolo-mali zamazwe ehlabathi zade zambini zisithi, ixabiso lerandi liwe bhum! Kutheni na ma-Afrika xa kusenzeka izinto kumazwe ase-Afrika kufuneke sixelelwe ngabangeneleli ukuba iintshukumo zethu zisengela phantsi uqoqosho lwethu?

Ingaba iintshukumo zokungazinzi kopolitiko eMelika emva kokungena kukaDonald Trump zikhokelele ekubeni iinkampani zohlolo-mali zase-Afrika zibhengeze ukuba iDollar yaseMelika ihlelwe lixabiso layo?

Nokuba asivumi zidwesha zakuthi, ubomi bethu, iintshukumo zethu nempilo yethu azikho zandleni zethu, zixhomekeke kumazwe aphesheya. Kode kube nini na ikhonkxiwe i-Afrika?

Ubawo uNgugi wa Thiongo ukhe wasilumkisa kula ncwadi yakhe ithi “Decolonising the mind” wenjenje: “Kutheni ubutyebi be-Afrika buqhubekeka bufuna ukufezekisa izidingo zabo bantu bangaphandle kwezwekazi lethu?

Kutheni sihleli nje sidinga ukufumana imali-mboleko kumazwe aphesheya, kangangokuba sihlale sixhomekeke kuwo naphakade? Kutheni ezona nkokheli zithenjwayo izezo zithanda nezamkela ukusebenzisana neenkokheli zamazwe aseNtshona?”

UNgugi uqhubekeka anike umkhomba-ndlela enjenje: “Ma-Afrika! Yazini ukuba eyona nguqu igqibeleleyo yezwekazi lethu, yileyo iya kuqinisekisa ukuba ukucenga ukwalamana, ukukhonkxwa nokulawulwa ngamazwe aseNtshona, kuyabhangiswa e-Afrika.”

Umbhali waseGhana uKofi Bueno Hadjor nowayengumcebisi omkhulu kamongameli waseGhana uKwame Nkrumah, waleka kuNgugi asicebise ngoko kumele sikwenze singama-Afrika kula ncwadi yakhe ithi, “On Transforming Africa: Discourse with African Leaders”, uthi “Iinkokheli zanamhlanje zamazwe ase-Afrika, kwakuthi ukuze kulunge zifunde kwindlela ezazisenza ngayo iinkokheli zangaphambili ezifana noNyerere; uNkrumah; uFanon; uLumumba; uSankara noCabral, nkokheli ezo zazigxininisa kuluvo lokuba, iya kuthi ukuze i-Afrika ikwazi ukuzimela kwaye iphakame, iyeke ngokupheleleyo ukuxhomekeka kumdla, kwisisa nakuncedo lwamazwe aseNtshona.” Mawethu oku kuxhaswa nalithole eli lomgquba, uSteve Bantu Biko, kula ncwadi yakhe ithi, “I write what I like”, xa ebonisa ama-Afrika ngelithi, “Iintshukumo zamazwe aseNtshona kwizwekazi le-Azania, zinenjongo enye kuphela, ukuqinisekisa ukuba i-Azania ihlala iphantsi kolawulo lwegcuntswana laseNtshona naphakade!”

Xa kunje ke mawethu, xa namathole e-Afrika ayibona kwamhla-mnene into yokuba izwekazi lethu lelabakhonkxwa, izwekazi lethu lisaqhubekeka lile lamakhoboka akhonza amazwe aseNtshona, kumele iinkokheli zanamhlanje kwanathi basadla amagad`ahlabayo bazingcayo ngobu-Afrika, senze konke okusemandleni ukuze i-Afrika izingce ngobu-Afrika bayo, i-Afrika izithembe, i-Afrika iziqwabulule kuxhomekeko lwayo kumazwe aseNtshona, i-Afrika ibuyele embo kwintlalo eyayiphilwa ngookhokho bethu, intlalo yobuntu, intlalo yolimo, intlalo yokufuya, sifunde kokwakhayo nokuphilisayo kule mihla, ukuze izwekazi lethu lizimele, lingaxhomekeki, libe nokuzilawula kuqoqosho lwalo.

Ukuba ke sikhetha ukuxhomekeka kumazwekazi aphesheya kolwandle, kazi ikamva le-Afrika liya kuba yintoni na?